Fiskus nie tylko uważa, że akcjonariusz ma przychód, gdy zamienia swoją wierzytelność na akcje, ale także, że przychód ten można potrącić tylko o nominalną wartość udzielonej pożyczki.
Wskazuje na to najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Z pytaniem wystąpił akcjonariusz (osoba prawna) spółki akcyjnej. Spółka zaciągnęła u niego pożyczkę. Teraz dług ten wraz z naliczonymi odsetkami ma być zamieniony na akcje.
Akcjonariusz pogodził się z tym, że zrzeczenie się wierzytelności w zamian za akcje jest traktowane jako wkład niepieniężny do spółki kapitałowej i przez to jest źródłem przychodu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT (potwierdził to NSA m.in. w wyroku z 3 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 2648/13).
Akcjonariusz chciał natomiast odliczyć – jako koszt uzyskania przychodu – kwotę pożyczki wraz z odsetkami.
Nie w pełni zgodził się z tym dyrektor KIS. Wyjaśnił, że przy zamianie długu na akcje kosztem podatkowym może być tylko nominalna wartość pożyczki, bez odsetek. Powołał się na art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o CIT, zgodnie z którym przy objęciu akcji (udziałów) w spółce w zamian za wkład niepieniężny (w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) koszt podatkowy ustala się w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu (z wyjątkami, które w tej sprawie nie miały zastosowania). Ważne, żeby wydatki te nie były wcześniej zaliczone do kosztów.
Organ uznał, że warunek ten jest spełniony w odniesieniu do nominalnej wartości pożyczki. Skoro udzielenie pożyczki nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, to może być kosztem przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego do spółki – stwierdził dyrektor KIS.
Nie zgodził się natomiast z tym, że kosztem z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny będzie także wartość odsetek. W tym wypadku bowiem nie można mówić o faktycznym poniesieniu wydatku.
Dyrektor KIS dodał, że podobny wniosek płynie z interpretacji z 24 czerwca 2009 r. (nr IBPBII/2/415-568/09/MM). Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził w niej, że przy objęciu udziałów w zamian za wierzytelność z tytułu odsetek nie ma wydatków poniesionych na nabycie takiej wierzytelności (odsetkowej), więc odsetki nie będą kosztem uzyskania przychodu.
Interpretacja dyrektora KIS z 13 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.228.2017.1.JS