Mam problem z klasyfikacją odsetek w dwóch sytuacjach. Pierwsza dotyczy zaklasyfikowania w odpowiednim paragrafie dochodów z odsetek od naszych środków na rachunkach bankowych, a druga klasyfikacji działu/rozdziału/paragrafu, ale wydatków – odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek/kredytów. Jak prawidłowo powinno to wyglądać?
Zgodnie z ar t. 5 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochodami publicznymi są dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w szczególności odsetki od środków na rachunkach bankowych. Katalog dochodów z mienia jednostek jest zatem otwarty. Z kolei w art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego postanowiono, że źródłami dochodów własnych gminy są odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Aby jednak właściwie ocenić klasyfikację budżetową wspomnianych dochodów odsetkowych, należy się odwołać do stosownych regulacji rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, a dokładniej do załącznika nr 3 Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami). Tam w par. 089–092 ustawodawca przewidział wiele przypadków klasyfikacji odsetek w zależności od źródła ich pochodzenia. Wydaje się jednak, że optymalnym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z par. 097 bądź 092.
Paragraf 092 jest oznaczony jako Wpływy z pozostałych odsetek. Natomiast par. 097 jest oznaczony jako Wpływy z różnych źródeł. Z opisu mu przypisanego wynika, że obejmuje wszystkie pozostałe dochody nieobjęte poszczególnymi paragrafami, w szczególności: spłatę stypendiów i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów, zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy itp., zwrot kosztów szkolenia pracowników, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, wpływy za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych, wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego. Warto zauważyć, że par. 097 jest katalogiem otwartym, w którym z założenia mogłyby być ujęte również odsetki od środków na rachunkach bankowych. Jednak par. 092 również może obejmować swym zakresem tego rodzaju odsetki, bowiem ustawodawca nie sprecyzował źródła pochodzenia odsetek. Zatem do rozważenia pozostaje zastosowanie przez gminę jednego z tych rozwiązań. Wskazane jest jednak, aby zasięgnąć w tym zakresie stanowiska właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej, albowiem stanowiska poszczególnych izb mogą być tu zróżnicowane.
Jeśli chodzi o drugą sytuację, nie ma tu takich wątpliwości jak w przypadku ww. odsetek dochodowych, przy czym również należy dokonać oceny klasyfikacji odsetek przez pryzmat ww. rozporządzenia. Mianowicie jeśli chodzi o klasyfikację działów (załącznik nr 1), właściwym rozwiązaniem byłoby ujęcie wydatku odsetkowego z tytułu zaciągniętych pożyczek/kredytów w dziale 757 – Obsługa długu publicznego. Jeśli chodzi o klasyfikację rozdziałów (załącznik nr 2), należy rozważyć zastosowanie rozdziału 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast paragrafem właściwym (załącznik nr 4) będzie zapewne 811 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Co jednak istotne, również w tym przypadku wskazane jest uprzednie zasięgnięcie stanowiska właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej, aby uniknąć negatywnych konsekwencji w postaci rozstrzygnięcia nadzorczego tego organu nadzoru.
Podstawa prawna
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).
Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453).
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).