Realizacja zadań na rzecz obronności kraju nie ma związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. Skutek? Przedsiębiorca odliczy mniej podatku naliczonego zapłaconego w cenie towarów i usług – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
W tym zakresie dopiero zaczyna kształtować się linia orzecznicza. Będzie ona istotna dla wszystkich firm, na które został nałożony obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa. Obowiązek ten wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z 3 sierpnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 122 ze zm.), a wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym jest zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 października 2010 r. (Dz.U. nr 198, poz. 1314 ze zm.).
Na liście tej jest m.in. spółka Polskie Koleje Państwowe. Jest ona zarazem czynnym podatnikiem VAT. Spółka uważała, że realizowane przez nią działania na rzecz obronności wpisują się w jej działalność gospodarczą, bo gdyby nie ta działalność, to spółka nie mogłaby wykonywać zadań związanych z obronnością. Sądziła zatem, że nie powinna traktować ich jako czynności niepodlegających opodatkowaniu. W efekcie nie wpływałyby one na proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. Proporcja ta (tzw. prewspółczynnik) decyduje z kolei o tym, w jakim zakresie podatnik może odliczyć VAT naliczony zapłacony w cenie towarów i usług, a w jakim zakresie takiej możliwości nie ma.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Stwierdził, że zadania na rzecz obronności to działalność inna niż gospodarcza. Nie jest ona bowiem skierowana na konkretnego odbiorcę ani faktycznego konsumenta. Dopóki nie ma kogoś, kto odniósłby lub powinien odnieść konkretne korzyści o charakterze majątkowym, wiążące się z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie jest usługą podlegającą opodatkowaniu – stwierdził dyrektor izby (interpretacja nr IPPP1/4512-286/16-4/KC).
Zgodził się z nim Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sędzia Elżbieta Olechniewicz wyjaśniła, że istotne jest to, czy dane działanie generuje sprzedaż opodatkowaną. Z tym bowiem wiąże się prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86. – Ważne jest zatem, aby zakupy dokonywane w ramach określonych działań wiązały się ze sprzedażą opodatkowaną – podkreśliła sędzia Olechniewicz. Za uzasadniony uznała argument spółki, że gdyby nie prowadziła ona działalności gospodarczej, to nie wykonywałaby zadań na rzecz obronności państwa. – Z logicznego punktu widzenia to zasadne – powiedziała sędzia.
Podkreśliła jednak, że VAT to całkiem inna kwestia. – W tym wypadku kierujemy się przede wszystkim regulacjami ustawowymi – stwierdziła i dodała, że w tym zakresie należy łącznie czytać art. 15, art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.
Sąd uznał, że działania podejmowane przez spółkę w ramach nałożonych na nią zadań z zakresu obronności nie generują sprzedaży opodatkowanej, a zatem nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 11 października 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 3280/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia