Na formularzu NIP-2 trzeba informować także o otwarciu i zamknięciu lokat, jeżeli mają one charakter rachunków bankowych – wyjaśnił dyrektor Krajowej Izby Skarbowej.Z pytaniem wystąpiła spółdzielnia, która dostaje kaucje od najemców oraz od wykonawców robót. Kwoty te trafiają na rachunki rozliczeniowe, zgłoszone przez spółdzielnię na formularzu NIP-8. Pieniądze te nie są jej własnością, są jedynie przez nią przechowywane na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń.
Spółdzielnia deponuje je na lokatach bankowych. Kwota jednej lokaty odpowiada kwocie jednej wpłaconej kaucji lub wniesionego zabezpieczenia. W związku z tym każda lokata ma swój indywidualny numer i jest przypisana do konkretnego wykonawcy robót lub najemcy lokalu.
Spółdzielnia chciała się upewnić, że nie musi zgłaszać tych lokat do urzędu skarbowego.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że zgodnie z przepisami prawa bankowego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1988 ze zm.) rachunek bankowy to narzędzie służące do rejestracji obrotów i stanów środków pieniężnych wniesionych do banku przez jego klienta. Banki mogą prowadzić rachunki: rozliczeniowe, lokat terminowych, oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, terminowych lokat oszczędnościowych oraz powiernicze. Rachunki rozliczeniowe oraz lokaty terminowe mogą być zakładane wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mających zdolność prawną, oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym przedsiębiorców (art. 49 ust. 2 ustawy).
To oznacza, że firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą podać urzędowi skarbowemu wykaz wszystkich rachunków bankowych związanych z całą prowadzoną działalnością gospodarczą – podkreślił dyrektor KIS.
Uznał zatem, że spółdzielnia powinna zgłosić także rachunki lokat bankowych. Wyjaśnił, że obowiązek ten wynika wprost z art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 869).
Dyrektor KIS dodał, że spółdzielnia powinna aktualizować NIP-2 (a nie NIP-8) zarówno wtedy, gdy otwiera, jak i gdy zamyka takie lokaty.
Interpretacja dyrektora KIS z 9 października 2017 r. nr 0111-KDIB3-1.4018.2.2017.1.KO.