Oddział zagranicznej spółki, który nie jest podatnikiem żadnego podatku, a jedynie płatnikiem PIT i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie ma obowiązku posługiwania się odrębnym NIP – orzekł WSA w Łodzi.
Chodziło o sytuację, w której najpierw numer identyfikacji podatkowej (NIP) został nadany zagranicznej spółce, a następnie utworzyła ona w Polsce oddział i złożyła wniosek o jego rejestrację. Standardowo, w ramach tzw. jednego okienka, oddziałowi został nadany osobny NIP. Oddział nie miał jednak odrębnej podmiotowości prawnej. Był jedynie formą prowadzenia przez zagraniczną spółkę działalności w Polsce.
Nadanie oddziałowi odrębnego NIP spowodowało w praktyce liczne problemy. Kontrahenci zwracali bowiem uwagę na rozbieżność między danymi ujętymi w Krajowym Rejestrze Sądowym a danymi wykazywanymi na fakturach.
Oddział uważał, że powinien występować pod NIP zagranicznego przedsiębiorcy, ponieważ sam – jak podkreślał – nie jest odrębnym podatnikiem żadnego podatku. Pełni jedynie rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Argumentował, że podatnikiem jest tylko zagraniczna spółka, która została zarejestrowana jako podatnik VAT, a następnie utworzyła oddział. Nie doszło natomiast do powstania nowego podatnika VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach był innego zdania (interpretacja nr 2461-IBPP1.4519.9.2016.2.LSz). Stwierdził, że oddział w zakresie, w jakim jest płatnikiem PIT oraz płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, powinien posiadać i posługiwać się własnym NIP. Nie może zatem dla potrzeb rozliczeń podatkowych w Polsce posługiwać się NIP przedsiębiorcy zagranicznego.
Nie zgodził się z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi i uchylił interpretację. Stwierdził, że organ podatkowy pominął art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 869). Zgodnie z tym przepisem zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Oddział niebędący podatnikiem na mocy odrębnych przepisów nie ma więc obowiązku posiadać własnego NIP, nawet jako płatnik PIT oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W konsekwencji w zakresie obowiązków płatnika powinien posługiwać się NIP zagranicznej spółki – orzekł WSA.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 18 października 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 644/17.