Oddział zagranicznej spółki, który nie jest podatnikiem żadnego podatku, a jedynie płatnikiem PIT i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie ma obowiązku posługiwania się odrębnym NIP – orzekł WSA w Łodzi.
Chodziło o sytuację, w której najpierw numer identyfikacji podatkowej (NIP) został nadany zagranicznej spółce, a następnie utworzyła ona w Polsce oddział i złożyła wniosek o jego rejestrację. Standardowo, w ramach tzw. jednego okienka, oddziałowi został nadany osobny NIP. Oddział nie miał jednak odrębnej podmiotowości prawnej. Był jedynie formą prowadzenia przez zagraniczną spółkę działalności w Polsce.
Nadanie oddziałowi odrębnego NIP spowodowało w praktyce liczne problemy. Kontrahenci zwracali bowiem uwagę na rozbieżność między danymi ujętymi w Krajowym Rejestrze Sądowym a danymi wykazywanymi na fakturach.