Podatnik, który sprzedaje działkę z domem i dzięki temu spłaca kredyt hipoteczny, którym była obciążona nieruchomość, nie może pomniejszyć uzyskanego przychodu o kwotę spłaconego długu – orzekł WSA w Warszawie.Sprawa dotyczyła mężczyzny, który dostał w darowiźnie działkę z domem. Darczyńcą był bliski krewny, dzięki czemu darowizna była zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Problem polegał na tym, że nieruchomość była obciążona kredytem hipotecznym. Mężczyzna postanowił więc ją sprzedać. Znalazł nabywcę po niespełna dwóch latach od otrzymania darowizny. Nowy właściciel zapłacił 700 tys. zł, z tym że część pieniędzy przelał na konto sprzedającego (ok. 350 tys. zł), a część na konto banku, tytułem spłaty hipoteki (również ok. 350 tys. zł).
Reklama

Reklama
Spór z fiskusem sprowadzał się do rozstrzygnięcia, jaka kwota w tej sytuacji będzie przychodem sprzedawcy, a jaka kosztem uzyskania przychodów. Podatnik uważał, że jego przychodem będzie jedynie kwota, która wpłynęła na jego konto (350 tys. zł). Pozostała część nie jest przychodem, tylko kosztem uzyskania przychodów, bo trafiła do banku – twierdził. Tłumaczył to tym, że gdy otrzymał darowiznę, pojawiło się u niego również zobowiązanie wobec banku. Dług ten należy więc traktować jako koszt nabycia nieruchomości.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Wyjaśnił, że kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości mogą być wydatki na jej nabycie bądź wybudowanie, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości. Wynika to z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o PIT.
Jeżeli podatnik ją odziedziczył bądź dostał w darowiźnie, to kosztem uzyskania przychodów jest kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn (i to też tylko w pewnej części).
Natomiast kosztem podatkowym nie może być spłata długu – stwierdził.
Stanowisko to podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sędzia Aneta Trochim-Tuchorska wyjaśniła, że przychodem sprzedającego będzie cała kwota uzyskana za dom i działkę. Natomiast kosztem uzyskania tego przychodu nie będzie spłata długu darczyńcy. Nie pozwalają na to bowiem art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o PIT – potwierdził sąd.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 12 października 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 3494/16.