W polskim systemie prawnym nie ma umów publicznoprawnych przeznaczonych dla podmiotów prawa publicznego. Dlatego umowa zawarta przez nie na podstawie kodeksu cywilnego nie oznacza, że stają się one podatnikami VAT – orzekł WSA w Warszawie.Sprawa dotyczyła Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, czyli jednostki podległej ministrowi zdrowia. Jego działalność jest finansowana z budżetu państwa i do niego odprowadza ono również uzyskane dochody.
Centrum miało podpisać umowę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zależną również od ministra zdrowia. Umowa miała szczegółowo określać prawa i obowiązki obu stron.
Spór z fiskusem dotyczył tego, czy centrum będzie w takiej sytuacji podatnikiem VAT i czy od usługi wykonanej na rzecz agencji (stworzenie i utrzymywanie systemu monitorowania kosztów leczenia) będzie musiało naliczyć VAT.
Centrum wskazało, że występuje w tej transakcji jako organ władzy publicznej, wykonujący zadania nałożone przepisami prawa. Jest więc wyłączone z VAT.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Za kluczowe uznał to, że centrum wykona dla agencji usługę na podstawie umowy cywilnoprawnej. A zatem będzie to usługa opodatkowana VAT – stwierdził.
Nie zgodził się z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sędzia Agnieszka Krawczyk zwróciła uwagę na art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane. Wprawdzie przewidziano wyjątek – dla czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, ale w tej sprawie, zdaniem WSA, nie ma znaczenia to, jak została nazwana umowa określająca zasady współpracy między centrum i agencją.
Zdaniem WSA była to umowa między dwoma podmiotami publicznymi, ponieważ centrum należy traktować jako urząd obsługujący organy władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań, nałożonych odrębnymi przepisami prawa.
– Centrum jest bowiem jednostką organizacyjną podległą ministrowi zdrowia i powierzono mu zadanie sfinansowane ze środków publicznych – zwróciła uwagę sędzia Krawczyk.
Dodała, że w polskim systemie prawnym nie ma umów publicznoprawnych, z których mogłyby korzystać podmioty prawa publicznego. Centrum nie ma więc innej możliwości, jak podpisać z agencją umowę cywilnoprawną. Umowa ta jednak nie będzie służyła realizacji celu prywatnego.
Sąd stwierdził zatem, że nie można uznać centrum za podatnika VAT, a świadczona przez nie usługa wykonania i utrzymania systemu nie będzie opodatkowana.
Tak samo w podobnej sprawie orzekł NSA 8 czerwca 2017 r. (sygn. akt I FSK 1117/15).
Wyrok WSA jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 7 września 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 3303/16.