Mija termin zapłaty kolejnej raty podatków i opłat lokalnych. Mowa m.in o płatnościach związanych z posiadaniem nieruchomości czy środków transportowych. Kto jest zobowiązany do zapłaty i o jakich terminach należy pamiętać ?

Podatnicy korzystający z możliwości rozłożenia opłat podatków lokalnych na raty, do 15 września będą musieli uiścić kolejną ratę podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty rolnej i podatku leśnego. Kogo dotyczy ten obowiązek i jak dokonać takiej zapłaty?

Podatek od nieruchomości

Zdecydowania największą grupę podatników dotyczy podatek od nieruchomości. Obejmuje on bowiem zarówno właścicieli budowli lub gruntów, jak i posiadaczy czy użytkowników wieczystych. Opodatkowaniu podlegają także nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnicy, których podatek przekracza 100 zł mają możliwość zapłaty podatku w czterech ratach, w terminach:

  • I rata - do dnia 15 marca
  • II rata - do 15 maja
  •  III rata - do 15 września
  • IV rata - do 15 listopada

Zgodnie z art. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Mowa zatem o nabyciu tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania. W ustawie zastrzeżono także, że jeśli taką okolicznością jest „istnienie” budowli, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Zatem w 2017 r. podatek od nieruchomości trzeba będzie opłacać w odniesieniu do budynków i budowli, których budowa zostanie zakończona w 2016 r. bądź w tym roku rozpocznie się ich użytkowanie.

Jakich informacji wymagają urzędnicy? Podatnicy objęci obowiązkiem opłaty od nieruchomości muszą poinformować odpowiedni organ podatkowy tj. wójta, burmistrza czy prezydenta miasta przede wszystkim o powstaniu obowiązku podatkowego. Muszą zatem złożyć formularz, którego wzór określony jest uchwałą rady gminy w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania. Ponadto, urzędnicy powinni otrzymać od podatnika deklarację na podatek od nieruchomości.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień. O tym, kto może z nich skorzystać przeczytasz tutaj>>

Jak informuje Ministerstwo Finansów, w gminach, w których rady gmin w drodze uchwały określiły warunki i tryb składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, możliwe jest składanie deklaracji przez internet. Jakie są stawki podatku? Te zależne są od decyzji rady gminy. Określone są natomiast górne granice podatku. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, stawki podatku od nieruchomości w 2017 są niższe niż w ubiegłych latach. O maksymalnych stawkach podatku przeczytasz tutaj>> Podatek należy opłacić przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie.

Podatek od środków transportowych

Do 15 września 2017 r. podatnicy podatku od środków transportowych muszą opłacić drugą ratę tego podatku. Pierwszą musieli opłacić do 15 lutego 2017 r. Mowa o właścicielach samochodów ciężarowych o określonej masie, ciągników, przyczep, naczep i autobusów. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium RP, nabyty lub ponownie dopuszczony do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości, maksymalne stawki podatku od środków transportowych określa Ministerstwo Finansów. Są to kwoty, których gmina nie może przekroczyć ustalając je w uchwale. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. Podatek należy wpłacić na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Podatek rolny i leśny

Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości, opłatę podatku rolnego można rozłożyć na cztery raty w przypadku, gdy kwota daniny przekracza 100 zł. W przeciwnym razie, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami gruntów
  • posiadaczami samoistnymi gruntów
  • użytkownikami wieczystymi gruntów
  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiatu)

W jakich przypadkach można skorzystać ze zwolnienia? Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej jest jedną z takich okoliczności. Miejscowy wójt może wówczas przyznać podatnikowi ulgę w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalenia albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym (uwzględnia się przy tym wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego). Dowiedz się, w jakich jeszcze przypadkach można skorzystać z ulgi lub zwolnienia i jak oszacować kwotę podatku.

Te same terminy uiszczania rat podatku dotyczą właścicieli terenów leśnych. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Jak obliczyć stawkę podatku leśnego?

  • równowartość pieniężna 0,220 m 3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy – od 1ha,
  • dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej.

Wraz z 1 stycznia 2017 została nieznacznie obniżona stawka podatku leśnego do 42,02 zł za 1 ha fizyczny lasu. Oznacza to, że kwota ta w porównaniu z rokiem 2016 zmniejszyła się jedynie o 17 groszy. STAWKI PODATKU LEŚNEGO W 2017 ROKU>>

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości oraz jednocześnie w zakresie podatku leśnego lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).