Dla spółek będących emitentami papierów wartościowych, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, zbliża się termin publikacji raportów za I półrocze 2017 r. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym wcześniej przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Co ważne, raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny są przekazywane wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego.

PRZYKŁAD 1

Trzeba wskazać dzień publikacji

Zarząd ABC SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 29 maja 2017 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 27 listopada 2017 r.

Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 27 września 2017 r.

Dla wszystkich jednostek przygotowujących sprawozdania śródroczne szczególnie istotne są kwestie prezentacji danych porównawczych oraz informacji o zdarzeniach, nad którymi zwykle pochylamy się na koniec roku, np. odpisy aktualizujące, rezerwy czy podatek dochodowy.

Na jaki dzień przygotować

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.; dalej: u.o.r.) sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, którym jest najczęściej dzień kończący rok obrotowy. Ale poza okolicznościami wskazanymi w art. 12 ust. 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe może być sporządzone również na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami. W szczególności należy tu wspomnieć o rozporządzeniu ministra finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie informacji), które określa obowiązki sprawozdawcze spółek giełdowych.

Ustawa o rachunkowości nie zawiera szczegółowych wytycznych dla sporządzania sprawozdań śródrocznych. Jedynie przepisy dotyczące poszczególnych elementów wskazują dane, za jaki okres powinny być w nich ujęte. Z kolei w myśl Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” przez okres śródroczny rozumieć należy okres sprawozdawczy krótszy od pełnego roku obrotowego.

WAŻNE

Jednostka może sporządzić sprawozdanie finansowe na każdy inny dowolny dzień bilansowy przy zachowaniu odpowiednich zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

ZAINTERESOWAŁ CIE TEN TEMAT? CAŁY TEKST PRZECZYTASZ NA EDGP>>