Obowiązująca w ordynacji klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania wpływa również na treść sprawozdań finansowych – zwrócił uwagę Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we wczorajszym komunikacie.Przypomniał, że spółki giełdowe muszą zamieszczać w swoich raportach okresowych informacje o zdarzeniach związanych z wykryciem przez fiskusa schematów agresywnej optymalizacji. Taki obowiązek wynika m.in. z par. 3 ust . 1 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133, ze. zm.).
Urząd KNF zwrócił też uwagę na konieczność prawidłowego ujęcia odroczonego podatku dochodowego. Wspomniało o tym w maju br. również Ministerstwo Finansów w ostrzeżeniu dotyczącym wykorzystywania aportów i sprzedaży wniesionego majątku dla celów optymalizacji podatkowej. Resort podkreślił wówczas, że amortyzacja powstałej w tej sposób wartości firmy powoduje rozpoznanie dla celów rachunkowych aktywów w podatku odroczonym. Te z kolei bezpośrednio wpływają na wynik finansowy spółki.
Ponieważ, jak podkreślił Urząd KNF, przepisy o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania mają zastosowanie od 15 lipca 2016 r., to wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku może ulec zmianie.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomniał również o wymogu ujawniania subiektywnych ocen dokonanych przez kierownictwo przy stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości. Taki wymóg wynika z Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 1. Według urzędu, jeśli podmioty objęte skonsolidowanymi sprawozdaniami i sprawozdaniami emitentów uczestniczą w transakcjach mających na celu optymalizację, to konieczna może się okazać subiektywna ocena (osąd) tych transakcji pod kątem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
Taka ocena ma wpływ na decyzje o ewentualnym ujęciu i wycenie aktywów z tytułu podatku odroczonego, które mogą w istotny sposób wpływać na łączną wartość aktywów i wynik finansowy.