● W jaki sposób trzeba zawiadomić fiskusa o korekcie podatku
● Czy po zapłacie przez kontrahenta konieczna jest powtórna korekta podatku
● Dlaczego informowanie dłużnika o skorzystaniu z ulgi na złe długi nie jest konieczne
● Pod jakimi warunkami w okresie zawieszenia działalności można skorzystać z ulgi
Reklama
● Czy przy transakcji ratalnej można skorzystać z ulgi na złe długi
● Pan Jarosław zamierza skorygować swój podatek należny o wierzytelność, która za tydzień będzie nieściągalna (upłynie 150 dni od terminu płatności). Czy poza złożeniem korekty deklaracji VAT musi dodatkowo poinformować fiskusa?

Reklama
Tak. Wierzyciel, który chce skorzystać z ulgi na złe długi, musi dopełnić wszystkich formalności, a wśród nich jest również obowiązek zawiadomienia o korekcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i podanie kwoty korekty, a także danych dłużnika. Takie wymogi wynikają z ustawy o VAT. Nie wystarczy więc złożyć korekty deklaracji. Trzeba również zawiadomić fiskusa. W praktyce wierzyciel musi przesłać do urzędu skarbowego formularz VAT-ZD w terminie złożenia korekty deklaracji, w której skorzysta z ulgi na złe długi.
Podstawa prawna
Art. 89a ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
● Pan Jakub skorzystał z ulgi na złe długi. Nie spodziewał się tego, ale po 300 dniach od terminu zapłaty kontrahent uiścił całą należność. Czy teraz będzie musiał ponownie skorygować VAT?
Tak. Skoro kontrahent spłacił swój dług, a pan Jakub skorzystał wcześniej z ulgi na złe długi, to musi dokonać ponownej korekty deklaracji. W praktyce musi w korekcie podwyższyć podatek należny o kwoty daniny wynikające z opłaconych faktur. Korektę podatku należy zrobić w deklaracji dotyczącej rozliczenia za okres, w którym należność została uregulowana przez kontrahenta. W praktyce więc, jeśli np. kontrahent zapłacił należność w maju, to podatek trzeba wykazać w deklaracji za maj, którą składamy do 25 czerwca. W korekcie trzeba podwyższyć podatek należny.
Podstawa prawna
Art. 89a ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
● Pan Jacek ma kontrahenta, który nie zapłacił mu za usługę. Chciałby odzyskać chociaż VAT, jaki wpłacił do urzędu skarbowego w związku z wystawieniem faktury, która dokumentowała wykonanie usługi. Czy o chęci skorzystania z ulgi na złe długi powinienem poinformować dłużnika?
Nie. W obecnym stanie prawnym nie ma obowiązku zawiadamiania dłużnika o chęci skorzystania z ulgi na złe długi. Powiadomić trzeba jedynie naczelnika urzędu skarbowego. Dłużnik natomiast musi skorygować swój podatek naliczony niezależnie od działań podejmowanych przez wierzyciela. To jest właśnie brak symetrii w uldze, jeśli chodzi o prawa i obowiązki wierzyciela i dłużnika. Ten pierwszy może skorzystać z ulgi po 150 dniach od upływu terminu zapłaty, a dłużnik ma obowiązek podwyższenia swojego podatku naliczonego.
Podstawa prawna
Art. 89a ust. 5, art. 89b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
● Pan Józef zamierza zawiesić działalność gospodarczą. W czasie zawieszenia minie 150. dzień od upływu terminu płatności należności wynikających z nieopłaconej faktury przez jednego z kontrahentów. Czy w okresie zawieszenia będzie mógł skorzystać z ulgi na złe długi?
Tak. Na to, że jest taka możliwość, wskazał w interpretacji indywidualnej z 19 marca 2014 r., nr IBPP2/443-1186/13/BW dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Organ wyjaśnił, że zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi zaprzestania jej wykonywania przez podatnika. Podatnik, który zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej na pewien czas, nadal nim pozostaje, z tym że w okresie zawieszenia przedsiębiorca nie prowadzi aktywnej działalności. Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej nie oznacza zatem ustania bytu przedsiębiorcy, a jedynie przerwę w prowadzeniu biznesu. Zatem przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ma m.in. prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Jeśli podatnik zawiesi działalność gospodarczą, ale spełni warunki określone w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT, ma prawo do korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o VAT.
Podstawa prawna
Art. 89a ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
● Pani Mirka ma problem z jednym z dostawców. Nie zapłacił rat należności. Czy z ulgi na złe długi można skorzystać ratalnie?
Tak. W przypadku płatności, które są dokonywane w ratach, uprawdopodobnienie nieściągalności części wierzytelności odpowiadających poszczególnym ratom następuje z upływem 150 dni od upływu terminu płatności poszczególnych rat. To oznacza, że również z ulgi na złe długi podatniczka może korzystać ratalnie.
Podstawa prawna
Art. 89a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).