Jestem skarbnikiem gminy, w której zmieniono budżet. Są nowe wydatki na usuwanie odpadów komunalnych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami), a dodatkowo nowe wydatki na koszty pośrednie, np. wynagrodzenia, opłaty za program rozliczeniowy itp. – w dziale 750 (Administracja publiczna), w rozdziale 72023 (Urzędy gmin). Czy klasyfikacja wydatków pośrednich jest dobra? Czy w razie nieprawidłowości RIO może to unieważnić?
Aby ustosunkować się do podanej problematyki, przede wszystkim należy się odnieść do regulacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Jak bowiem wynika z postanowień tego aktu prawnego, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami), ujmuje się m.in. dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).
Z art. 6r ust. 2 ww. ustawy wynika, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Obejmują one koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Z ww. regulacji wynika więc jednoznacznie, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują wydatki obsługi administracyjnej tego systemu. Zatem wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników czy opłat za program rozliczeniowy służący do ewidencji opłat, zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, powinny być klasyfikowane w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami). Podobne stanowisko wynika m.in. z uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 27 stycznia 2016 r. (nr 2/149/2016). Oznacza to tym samym, że nie może być zastosowany – jak wskazano w podanym stanie faktycznym – rozdział 75023 [Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)].
Kwestia nieprawidłowości w zastosowanej klasyfikacji budżetowej będzie przedmiotem postępowania nadzorczego regionalnej izby obrachunkowej w trakcie analizy postanowień uchwały zmieniającej budżet, na podstawie stosownych regulacji ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561). W tym zakresie z dużym prawdopodobieństwem kolegium regionalnej izby obrachunkowej stwierdzi nieistotne naruszenie prawa w oparciu o art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 wspomnianej ustawy w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1446 ze zm.).
Wniosek. Proponowana klasyfikacja budżetowa wydatków pośrednich prawdopodobnie nie jest prawidłowa. Powinny one bowiem zostać ujęte, podobnie jak zasadnicze wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami, w ramach rozdziału 90002 (Gospodarka odpadami). Jednak wspomniana nieprawidłowość z dużym prawdopodobieństwem nie będzie skutkować stwierdzeniem nieważności, a jedynie nieistotnego naruszenia prawa.
Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).