Bank nie pomniejszy przychodu ze zbycia niespłaconego kredytu o wartość nieskapitalizowanych odsetek – orzekł wczoraj NSA.Sąd zastrzegł, że w przeciwnym razie w niemal każdej podobnej sytuacji dochód do opodatkowania mógłby wynieść zero i można by uznać, że dochodzi do niezgodnej z prawem optymalizacji podatkowej. Tym bardziej że ten sam wydatek jako koszt chcą rozliczać kupujący wierzytelności, a nie może on dwukrotnie pomniejszyć przychodu – dodał sąd.
Sprawa dotyczyła banku, który sprzedał pakiet wierzytelności własnych. Składały się na niego i kapitał kredytu, i odsetki, w tym te jeszcze nieskapitalizowane. Bank sądził, że od przychodu ze sprzedaży będzie mógł odliczyć wartość kredytu i odsetki, także nieskapitalizowane. W efekcie poniósłby stratę, bo sprzedał wierzytelności taniej, niż wynosiła ich wartość.
Bank powołał się na art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT, który zakazuje odliczania strat z tytułu sprzedaży wierzytelności, ale przewiduje wyjątek dla należności, które wcześniej były zakwalifikowane do przychodów.
Dyrektor izby skarbowej wyjaśnił jednak, że nieskapitalizowane odsetki nie mogą być kosztem z tytułu sprzedaży wierzytelności. Trudno je bowiem uznać za „wydatek poniesiony” przez bank, a tylko taki mógłby być uznany za koszt podatkowy zgodnie z art. 15 ustawy o CIT. Dyrektor IS zwrócił uwagę na to, że naliczone odsetki to skutek umownych obowiązków kredytobiorców, a bank nie poniósł z tego tytułu wydatku ani przy ich powstaniu, ani przy sprzedaży.
Interpretację tę uchylił WSA w Warszawie. Orzekł, że kosztem powinny być również nieskapitalizowane odsetki, ponieważ wartość nominalna wierzytelności, którą sprzedaje bank, pomniejsza jego aktywa. A niewątpliwie należą do nich również „należności uboczne” zbywanej wierzytelności w postaci nieskapitalizowanych odsetek.
NSA zgodził się jednak z fiskusem. Dodał, że sprzedaż niewyegzekwowanej wierzytelności nie może się bardziej opłacać podatkowo od zbycia wyegzekwowanej. Sędzia Krzysztof Winiarski dodał, że sąd kasacyjny zna inne podobne sprawy, w których kupujący wierzytelność chcą również zaliczyć nieskapitalizowane odsetki do kosztów podatkowych. To wskazuje wręcz na istnienie rynku obrotu wierzytelnościami, który może być nakierowany na niezgodną z przepisami podatkową optymalizację – stwierdził sędzia. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 19 lipca 2017 r. sygn. akt II FSK 1679/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia