Podatnik z żoną zamierzają kupić na wsi w województwie lubelskim działkę o powierzchni 18,5 arów o opisie użytku pastwiska trwałe PsIV. Wraz z nią nabędzie też grunty rolne zabudowane Br-PsIV wzniesionym w 1977 r. domem o powierzchni 134 mkw., a także budynkami: produkcyjno-usługowym i gospodarczym dla rolnictwa (pow. 125 mkw.) oraz produkcyjno-usługowym i gospodarczym dla rolnictwa (pow. 169 mkw.). Jaki będzie musiał zapłacić podatek od gruntu i zabudowy?
Na pytanie DGP odpowiada Anna Woszczek, zastępca dyrektora wydziału podatków Urzędu Miasta Lublin
W odpowiedzi na zapytanie w sprawie opodatkowania działki na wsi w województwie lubelskim wyjaśniam, że aby uzyskać informację o kwocie podatku, należy się zwrócić do gminy, na terenie której znajduje się przedmiotowa działka. Wynika to z faktu, że rada gminy określa wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz może obniżać cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Ponadto rada gminy może wprowadzać zwolnienia przedmiotowe od powyższych podatków.
Reklama
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 5q (kwintali) żyta dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego oraz równowartość pieniężną 2,5 q żyta dla gruntów gospodarstwa rolnego. Średnia cena skupu żyta będąca podstawą obliczenia podatku rolnego na 2018 rok wynosi 52,49 zł, ale rada gminy może ją obniżyć. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy (ustalonej w oparciu o przeliczniki powierzchni użytków rolnych: rodzaj i klasa użytku rolnego oraz zaliczenie do okręgu podatkowego). Jeżeli więc czytelnik nie posiada użytków rolnych poza tymi, które zamierza nabyć, podatek będzie obliczany jako równowartość pieniężna 5 q żyta.
Budynki sklasyfikowane jako produkcyjno-usługowe i gospodarcze dla rolnictwa są ustawowo zwolnione od podatku od nieruchomości, jeżeli: a) służą działalności leśnej lub rybackiej; b) położone są na gruntach gospodarstw rolnych i służą wyłącznie działalności rolniczej; c) są zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

Reklama
Jeżeli budynki nie są zwolnione (ustawowo bądź na podstawie uchwały rady gminy) podatek będzie uzależniony od stawki określonej przez radę gminy. Górna granica stawki dla budynków pozostałych (czyli niemieszkalnych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą) wynosi 7,77 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej.
EKSPERT RADZI
Jak obliczyć podatek od gruntów z zabudowaniami
Piotr Kalemba doradca podatkowy, menedżer w Kancelarii Thedy&Partners / Dziennik Gazeta Prawna
Kluczowe dla podatnika kwestie dotyczą tego, w jakim charakterze nabywa on działkę oraz jak będzie ona w dalszej kolejności wykorzystywana.
W przypadku gruntów, gdy są one sklasyfikowane w odpowiedni sposób w ewidencji gruntów i budynków i nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, wówczas nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, tylko podatkiem rolnym. Ważną informacją dla podatnika jest to, że stawki podatku rolnego są znacznie niższe od stawek podatku od nieruchomości.
Co istotne, za działalność gospodarczą nie uważa się działalności rolniczej, przez którą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
Jeśli zatem podatnik będzie kupował działkę na potrzeby działalności rolniczej i tak też będzie ją wykorzystywał, to będzie to oznaczać, że nie będziemy mieli do czynienia z działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Tym samym grunty nie będą zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. W konsekwencji, w takim przypadku od gruntu należny będzie podatek rolny, a nie od nieruchomości.
Do budynków będzie miał zastosowanie podatek od nieruchomości. Do części mieszkalnej zastosujemy stawkę przewidzianą dla takich nieruchomości, tj. dla budynków mieszkalnych lub ich części (obecnie maksymalna stawka od budynków mieszkalnych może wynieść 0,77 zł za 1 metr kwadratowy). Budynki gospodarcze będą natomiast objęte stawką pozostałą podatku od nieruchomości (jej maksymalna wysokość w 2018 r. może być określona przez gminy na poziomie 7,77 zł za metr kwadratowy).
W takiej sytuacji ewentualne budowle nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż opodatkowane są tylko te budowle, które znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.
Analogiczne zasady dotyczące opodatkowania gruntu, budynków i budowli powinny znaleźć zastosowanie w przypadku nabycia nieruchomości na cele mieszkaniowe.
W tym miejscu warto także wspomnieć o art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości dla budynków gospodarczych lub ich części położonych na terenie gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności rolniczej. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części:
– służące działalności leśnej lub rybackiej,
– położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
– zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.
Z przepisu tego wynika zatem, że budynki gospodarcze służące wyłącznie na potrzeby działalności rolniczej są zwolnione z podatku od nieruchomości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 8 listopada 2017 r. (sygn. akt I SA/Gl 753/17), wyjaśnił, że za gospodarstwo rolne, stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.
Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego nie wynika, aby zakupiona przez niego działka spełniała definicję gospodarstwa rolnego. Nabyta działka jest zbyt mała. Jednak jeśli zakup, o którym mowa w pytaniu, jest jego kolejnym, czyli podatnik posiada już grunty rolne i te są jego kolejnymi, niewykluczone, że warunek powierzchni dla gospodarstwa rolnego zostanie spełniony i możliwe będzie zastosowanie zwolnienia z podatku z art. 7 ust. 1 pkt 4.
Odmienne zasady opodatkowania gruntu, budynków i budowli znajdą zastosowanie w przypadku nabycia ich dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.
W tym przypadku grunty nabyte i zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Budynek mieszkalny zajęty na prowadzenie takiej działalności będzie podlegał opodatkowaniu według najwyższej stawki podatku – jak od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (jej maksymalna wysokość w 2018 r. mogła być określona przez gminy na poziomie 23,10 zł za metr kwadratowy). Analogicznie również pozostałe budynki gospodarcze jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (pozostające w posiadaniu przedsiębiorcy) będą podlegały opodatkowaniu według najwyższej stawki.
W przypadku nabycia powyższych nieruchomości dla celów prowadzonej działalności, opodatkowaniu mogą podlegać również ewentualne budowle położone na nabytych gruntach, np. drogi i place.
Podstawa prawna
Art. 2 ust. 1 i 2, art. 5, art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.).
Art. 2 ust. 1, art. 4, art. 6 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.).