Przedsiębiorca, który nie potrącił podatku z wynagrodzenia wypłacanego za granicę, lecz dopłacił go z własnych środków, może odliczyć go następnie od własnego przychodu – potwierdził dyrektor KIS.
Dodał, że w tym wypadku nie znajdzie zastosowania żadne z wyłączeń, o których mowa w art. 16 ustawy o CIT, a w szczególności art. 16 ust. 1 pkt 15. Przepis ten nie pozwala zaliczyć do kosztów podatku dochodowego ani wpłat z zysku. Jego zakres dotyczy jednak tylko tego podatku dochodowego, który jest uiszczany przez podatnika – wyjaśnił dyrektor KIS.
W tym wypadku spółka pełniła wyłącznie rolę płatnika, a nie podatnika zryczałtowanego podatku dochodowego. Miało to związek ze świadczeniami kupowanymi przez nią od zagranicznych podmiotów, niebędących polskimi rezydentami. Chodziło o świadczenia wymienione w art. 21 ustawy o CIT (np. za korzystanie z praw autorskich lub pokrewnych, z praw do znaków towarowych, za podróże samolotowe, za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej).
W związku z tym spółka – jako płatnik – musi potrącić od wypłacanego wynagrodzenia zryczałtowany podatek, a następnie odprowadzić go do urzędu skarbowego. Danina wynosi zasadniczo 20 proc. (przy zakupie biletów samolotowych – 10 proc.), przy czym jeżeli kontrahent przedstawi swój zagraniczny certyfikat, w grę może wchodzić niższa stawka, przewidziana w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nawet brak opodatkowania w Polsce (np. przy przewozach lotniczych).
W praktyce jednak zdarza się, że spółka nie ma możliwości potrącenia podatku. Powody są różne, np. wynika to z charakteru transakcji i sposobów zapłaty (np. w przypadku zakupu biletów lotniczych w internecie przy użyciu kart płatniczych) albo z treści umowy zawartej z kontrahentem (gdy przewidziano w niej, że ewentualne podatki obciążają wypłacającego należności).
W takich sytuacjach spółka, żeby nie narazić się na odpowiedzialność jako płatnik, postanawia, że sama poniesie ciężar podatku u źródła. Słowem, do wypłacanego za granicę wynagrodzenia dolicza kwotę pozwalającą na pokrycie daniny w Polsce.
Jej wątpliwość dotyczyła tego, czy kwota ta będzie dla niej kosztem uzyskania przychodu, podobnie jak wypłacana należność.
Dyrektor KIS to potwierdził. Ubruttowienie wypłaconej kwoty należnej jest dodatkowym elementem kosztowym, jako część należnego wynagrodzenia – wyjaśnił.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.10.2017.1.BS