Organy podatkowe mogą dokonać zabezpieczenia na majątku podatnika, jeżeli kwota zobowiązania w VAT znacząco przewyższa jego aktywa – potwierdził wczoraj NSA.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, który zrezygnował z pracy na etacie i zaczął handlować telefonami komórkowymi. W zeznaniu za 2013 r. wykazał ponad 700 tys. zł dochodu, ale jego przychody (przed odjęciem kosztów) sięgnęły ponad 65 mln zł.
Bardzo wysoki obrót wynikał również ze składanych przez podatnika deklaracji VAT (65 mln zł w 2013 r. i ponad 170 mln zł w 2014 r.).
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej skontrolował działalność podatnika i zakwestionował część faktur zakupu. Wydał decyzję o zapłacie prawie 15 mln zł VAT. Zwrócił się też do naczelnika urzędu skarbowego o zabezpieczenie majątku mężczyzny w związku z ryzykiem, że nie uiści podatku. Naczelnik dokonał takiego zabezpieczenia.
Podatnik uważał, że organy nie mogły dokonać zabezpieczenia, bo terminowo, co miesiąc regulował zobowiązania wobec fiskusa, nie wyzbywał się majątku i nie unikał płacenia podatków.
Organy uważały przeciwnie. Zwróciły uwagę na to, że zgodnie z art. 33 par. 1 ordynacji, podstawową przesłanką zabezpieczenia jest uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane. W przepisie tym są wymienione przesłanki uzasadniające taką obawę, ale nie jest to katalog zamknięty.
Zdaniem dyrektora izby skarbowej, w tej sprawie taka obawa zachodziła, ponieważ podatnik nie ma nieruchomości, a jego jedynym majątkiem jest samochód, który kupił za 50 tys. zł. Wysokie dochody i obrót nie dawały gwarancji, że podatnik ureguluje wymierzoną mu daninę.
Tego samego zdania były sądy obu instancji. WSA w Bydgoszczy wyjaśnił, że z obawą niewykonania zobowiązania mamy do czynienia m.in., gdy sytuacja majątkowa podatnika wskazuje na to, że nie ma on odpowiednich środków na zapłatę podatku. Skoro jedynym majątkiem podatnika był samochód, a kwota zobowiązania wyniosła 15 mln zł, to organy miały podstawy do dokonania zabezpieczenia.
Również sędzia NSA Sylwester Marciniak stwierdził, że w sprawie zachodziła obawa niewykonania zobowiązania przez podatnika.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 21 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1963/15.