Firma, która wybuduje hotel dla swoich pracowników, nie może odliczyć VAT od wydatków związanych z budową i utrzymaniem tego obiektu – uznał WSA w Poznaniu.
Chodziło o rolnika ryczałtowego zajmującego się produkcją pieczarek. Rolnik rozbudował swój zakład i w związku z tym potrzebował nowych pracowników. W tym celu postanowił zatrudnić Ukraińców.
Problem polega na tym, że w okolicy nie było miejsc, gdzie mogliby oni mieszkać. Nie było też możliwości wynajmu lokali. Rolnik postanowił więc zbudować hotel pracowniczy. Chciał w ten sposób dodatkowo zachęcić ukraińskich pracowników do przyjazdu do Polski i podjęcia zatrudnienia. Miejsca w pokojach zamierzał udostępniać nieodpłatnie lub odpłatnie (najem).
Rolnik i organ podatkowy zgadzali się co do tego, że nieodpłatne udostępnienie pokojów nie będzie objęte VAT, a ewentualny odpłatny wynajem będzie zwolniony z podatku.
Spór sprowadzał się natomiast do tego, czy rolnik jako czynny podatnik VAT będzie mógł odliczać podatek z faktur dokumentujących wydatki, budowę, wyposażenie i bieżące utrzymanie hotelu pracowniczego.
Mężczyzna uważał, że przysługuje mu takie prawo, ponieważ zapewnienie pracownikom noclegu przekłada się na funkcjonowanie firmy. Są to zatem wydatki ściśle związane z działalnością gospodarczą.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uważał inaczej. Wyjaśnił, że prawo do odliczenia nie przysługuje, jeśli VAT jest związany z towarami i usługami wykorzystywanymi do czynności zwolnionych oraz nieobjętych podatkiem. Z takimi wydatkami mamy do czynienia w tym przypadku. Nieodpłatne udostępnianie pokoi hotelowych nie jest bowiem opodatkowane, a ich wynajem pracownikom jest zwolniony z VAT – stwierdził organ.
Zgodził się z nim Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Orzekł, że nie można odliczać podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych lub mają związek z czynnościami zwolnionymi z VAT. W takiej sytuacji bowiem nie następuje ani pobór podatku należnego, ani odliczenie podatku naliczonego.
Sąd nie miał wątpliwości, że odpłatnego jak i nieodpłatnego udostępniania miejsc pracownikom w hotelu nie można uznać za czynności opodatkowane.
Zwrócił także uwagę na to, że sporne wydatki zostały poniesione bezpośrednio w celu budowy, zapewnienia podstawowego wyposażenia oraz bieżącego utrzymania hotelu pracowniczego. Wydatki te pozostają więc w luźnym związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez podatnika – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 30 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1604/16.