Jeżeli w trakcie postępowania podatnik zmarł, urząd skarbowy musi zawiesić postępowanie. Jeśli śmierć nastąpiła wcześniej, w ogóle nie ma podstaw do wszczynania postępowania – uznał WSA w Kielcach.
Sprawa dotyczyła spadkobiercy, który dziedziczył po kobiecie zmarłej w 2015 r., będącej właścicielką budynku i działki. Wójt gminy wszczął wobec niej postępowanie podatkowe w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2016 r., a następnie – po stwierdzeniu że kobieta nie żyje – zawiesił je do czasu prawomocnego wyroku sądu powszechnego, który miał orzec, kto stał się właścicielem nieruchomości.
Spadkobierca złożył zażalenie na postanowienie wójta, a samorządowe kolegium odwoławcze je uchyliło i umorzyło postępowanie wymiarowe. Stwierdziło, że postępowanie jest zawieszane, gdy strona (podatnik) zmarła w jego trakcie (zgodnie z art. 201 par. 1 ordynacji podatkowej). Jeżeli jednak śmierć nastąpiła wcześniej, to w ogóle nie ma podstaw do wszczęcia postępowania. Nie ma bowiem strony, wobec której może być ono prowadzone. Skoro zatem kobieta zmarła w 2015 r., to wójt nie mógł wszcząć wobec niej postępowania w 2016 r. ani go zawiesić – stwierdziło SKO.
Dodało, że postępowanie należało umorzyć również z innego względu – wójt obliczył podatek za 2016 r. na 17 zł, a koszty doręczenia przesyłek poleconych wyniosłyby 25 zł. Zgodnie więc z art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych postępowanie należało umorzyć.
Spadkobierca nie był jednak zadowolony i z tego rozstrzygnięcia. Uważał, że postępowanie wymiarowe nie powinno zostać umorzone, a wójt miał obowiązek zainicjować przeprowadzenie postępowania spadkowego.
Nie zgodził się z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Potwierdził stanowisko SKO, że organ podatkowy ma obowiązek zawiesić postępowanie w razie śmierci strony, ale tylko w sytuacji, gdy nastąpiła ona już w trakcie postępowania. Jeżeli podatnik zmarł wcześniej, to w ogóle nie można wszcząć postępowania.
Niezależnie od tego sąd zgodził się z SKO także co do tego, że postępowania nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na dany rok nie przekracza najniższych kosztów doręczenia krajowej przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w tej sprawie – uznał sąd.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Kielcach z 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Ke 173/17.