Urzędnicy wykreślają z rejestru VAT, nie zwracając uwagi na to, że firma jest w upadłości. To naraża na straty zarówno ją, jej wierzycieli, jak i osoby prowadzące likwidację.
Jedną z przesłanek wykreślenia z rejestru podatników czynnych VAT jest brak kontaktu z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, mimo udokumentowanych prób jego podjęcia. Urzędnicy sprawdzają więc, czy pod adresem widniejącym w systemie POLTAX przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą. Jeśli nie uda się nawiązać z nim kontaktu, wykreślają go z rejestru podatników VAT.
Syndycy sygnalizują nam jednak, że przy weryfikowaniu podatników urzędnicy nie zwracają uwagi na to, iż wobec przedsiębiorcy ogłoszono upadłość. Urząd skarbowy wykreśla bez jakiegokolwiek powiadomienia (nie ma takiego obowiązku), a syndyk, który reprezentuje przedsiębiorcę w upadłości, dowiaduje się o tym przypadkiem.