Po pierwszym kwartale 2017 r. naczelnicy urzędów skarbowych wykreślili ponad 36 tysięcy firm – poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś w odpowiedzi na poselską interpelację
Dla porównania, do końca lutego wykreślono z rejestru VAT ponad 22,3 tys. firm (patrz: „Nie ma dnia bez wykreślania firm”, DGP 45/2017).
Szef KAS odpowiedział też na inne pytania związane z wykreśleniami.
1. Przez obecne reguły wykreślania z rejestru uczciwy nabywca może zostać łatwo obarczony solidarną odpowiedzialnością za VAT nierozliczony przez kontrahenta. Co MF na to?
Takie niebezpieczeństwo jak najbardziej istnieje, ale uczciwi przedsiębiorcy mogą łatwo uniknąć ryzyka, jeśli zdecydują się na zakup od firmy, która wniosła kaucję gwarancyjną i znajduje się w związku z tym w specjalnym wykazie publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Jeżeli na dzień transakcji nabywca znajdzie w nim swojego kontrahenta, to o solidarnej odpowiedzialności nie ma mowy. Późniejsze usunięcie sprzedawcy z tego wykazu nie spowoduje objęcia nabywcy odpowiedzialnością podatkową (nie jest możliwe usunięcie z tego wykazu z datą wsteczną).
2. Czy podatnicy wykreśleni z rejestru mogą odliczać VAT i sami wystawiać faktury?
Nie mają prawa do odliczenia podatku naliczonego, co wynika wprost z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT. Jeśli natomiast niezarejestrowany podatnik wystawi fakturę z wykazaną na niej kwotą podatku, to powinien ją wpłacić do urzędu skarbowego, zgodnie z art. 108 ustawy o VAT.
Faktury wystawione przez podmiot nieistniejący nie stanowią podstawy do odliczenia wykazanego w nich podatku przez podatnika, który taką fakturę otrzymał (art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. ustawy o VAT).
3. Jak szybko aktualizowane są informacje o podatkowym statusie firmy?
Codziennie. Zainteresowany otrzymuje dzięki temu informację o statusie podatkowym danej firmy na dzień złożenia swojego zapytania. Alternatywnym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status danej firmy (taki dokument kosztuje 21 zł i powinien zostać wydany w ciągu siedmiu dni – red.).
4. Czy przedsiębiorcy, którzy zaprzestają wykonywania czynności opodatkowanych, będą wykreślani z rejestru VAT na podstawie decyzji, od której mogliby się odwołać?
Na zmiany w tym zakresie nie ma co liczyć. Podatnik, który zaprzestaje wykonywania czynności opodatkowanych, musi to zgłosić w urzędzie skarbowym. Skoro więc wykreślenie jest dokonywane w związku z wnioskiem podatnika, to nie ma uzasadnienia do wprowadzania obowiązku informowania o wykreśleniu w drodze decyzji administracyjnej (od której można byłoby się odwołać).
5. Czy resort finansów planuje utworzenie Centralnego Rejestru Faktur?
Tak, przy czym taki rejestr można rozumieć dwojako. W pierwszym przypadku jako centralne repozytorium, w którym analizowane są informacje o sprzedaży i zakupach podatników. Te fiskus otrzymuje na podstawie wystawionych faktur. W drugim przypadku CRF to centralne repozytorium samych faktur, które są rejestrowane już w chwili ich wystawienia. Pierwszy model CRF w zasadzie już funkcjonuje, dzięki szerokiemu wykorzystaniu danych przesyłanych co miesiąc przez podatników w formie jednolitego pliku kontrolnego. Jest on dla MF priorytetem i ciągle trwają prace nad dalszym rozwojem narzędzi do analizy zawartych w nim danych. Nad utworzeniem CRF rozumianego w drugi sposób nadal trwają prace analityczne.
Odpowiedź wiceministra finansów Mariana Banasia z 6 kwietnia 2017 r. na interpelację poselską nr 10866