Jeżeli podatnik nie jest zadowolony z otrzymanej interpretacji, może – w zależności od tego, kto ją wydał – składać skargę albo przeciwko szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, albo przeciw dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej – odpowiedziało Ministerstwo Finansów na pytanie DGP.
Reklama
O problemie z ustaleniem strony postępowania pisaliśmy w artykule „Interpretacje kolejną pułapką w KAS”. Wątpliwości te pojawiły się po wejściu w życie od 1 marca br. reformy Krajowej Administracji Skarbowej.

Reklama
Od tego dnia organem wydającym interpretacje podatkowe jest dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Staje się on więc automatycznie stroną w ewentualnym sporze dotyczącym udzielonej podatnikowi odpowiedzi.
Problem pojawia się wówczas, gdy podatnik chce zaskarżyć interpretacje wydane jeszcze przez jednego z pięciu dyrektorów izb skarbowych (w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi i Bydgoszczy). Ci bowiem działali jedynie z upoważnienia ministra finansów, który był organem właściwym do wydawania interpretacji. Odżył więc stary spór, kto w takim przypadku jest stroną postępowania sądowego: dyrektor izby czy sam minister.
Na dodatek doszły teraz przepisy przejściowe. Z art. 206 ust. 1 ustawy wprowadzającej KAS wynika bowiem, że gdy w sprawach sądowych dotyczących interpretacji właściwą stroną był minister finansów, to jego obowiązki przejął szef KAS. Jeżeli jednak stroną był dyrektor izby skarbowej, wówczas jego obowiązki przejmuje dyrektor KIS.
Problem nie jest akademicki. Podatnik może mieć bowiem kłopot, gdy złoży skargę do sądu za pośrednictwem niewłaściwego organu. Ten bowiem nie ma obowiązku jej przekazania.
Z tego powodu zwróciliśmy się z pytaniem do Ministerstwa Finansów. W odpowiedzi resort wyjaśnia, że obowiązki strony w stosunku do postępowań sądowych wszczętych przed 1 marca 2017 r. przejmuje szef KAS.
„W związku z tym w przypadku interpretacji indywidualnych wydanych przed 1 marca 2017 r., w których stroną jest lub mógłby być na podstawie regulacji obowiązujących do 28 lutego 2017 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych, stroną postępowania sądowego będzie szef KAS” – tłumaczy resort.
Potwierdza też, że jeśli interpretacja została wydana 1 marca 2017 r. lub później, czyli przez dyrektora KIS, to on również jest stroną postępowania sądowego.
Resort dodał, że w obu przypadkach skargi wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika. Zmieniła się tylko podstawa prawna. W odniesieniu do nowych interpretacji wydawanych przez dyrektora KIS podstawą jest rozporządzanie prezydenta z 22 lutego 2017 r. (Dz.U. poz. 367). Natomiast gdy skarga dotyczy starych interpretacji, wydanych przed 1 marca br., stosuje się dotychczasowe przepisy wykonawcze (Dz.U. z 2008 r. nr 163, poz. 1016).
Kogo skarżyć do sądu od 1 marca 2017 r.