Resort finansów planuje utworzenie urzędu skarbowego zajmującego się obsługą największych firm, o przychodach ponad 50 mln euro rocznie - mówi PAP dyrektor departamentu obsługi klientów oraz kluczowych podmiotów w Ministerstwie Finansów Józef Aleszczyk.

Dlaczego Krajowa Administracja Skarbowa widzi potrzebę stworzenia jednego urzędu skarbowego dla największych firm?

Józef Aleszczyk: KAS za konieczne uważa wdrożenie nowego rozwiązania organizacyjnego zapewniającego zarządzanie działaniami i strategią postępowania z dużymi (kluczowymi) podmiotami w jednolitej organizacji, tj. jednostki do obsługi największych podatników. Wydzielenie ze struktury KAS-u i powołanie nowego urzędu zapewni całościowe, jednolite podejście do obsługi dużych podatników, umożliwiające budowanie wiedzy i zrozumienie zasad oraz specyfiki funkcjonowania poszczególnych podatników, w tym otaczającego ich środowiska gospodarczego. Należy podkreślić, że każda branża ma swoją specyfikę i problemy.

Organy podatkowe obsługujące dużych podatników funkcjonują w administracjach podatkowych wielu państw na świecie. Na podstawie badań przeprowadzonych przez OECD ustalono, że większość badanych administracji podatkowych ustanowiła jednostki specjalne, które zajmują się dużymi podatnikami prowadzącymi operacje gospodarcze o dużym stopniu złożoności - zwane Jednostkami ds. dużych podatników (ang. Large Taxpayers Units - LTUs). Takimi krajami są Holandia, Wielka Brytania, Irlandia, czy też Hiszpania. Nowe struktury dla obsługi dużych podmiotów zostały powołane nawet w krajach rozwijających się (np. Kenia, Ghana, Malezja).

Jakie zmiany przewiduje przygotowywana propozycja, ile firm będzie obsługiwał urząd?

J.A.: Zbudowanie nowego rozwiązania organizacyjnego w postaci systemu obsługi dużych podatników pozwoli na przyjęcie strategii działania opartej o zasady pozytywnego regulowania poziomu wypełniania obowiązków podatkowych - będącego podstawą budowania relacji z klientem w wielu administracjach podatkowych. Jego myślą przewodnią jest dostosowanie działań do zachowania podatnika i szybka reakcja na nie.

Nowe podejście to budowanie zaangażowania KAS-u i dużych podatników w zapewnianie prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych oraz projektowanie usług dodatkowych, które powinno polegać na przesunięciu relacji KAS z klientem w stronę większej transparentności i zwiększenia obopólnego zaufania opartego o wiedzę o kliencie oraz zobowiązanie do współpracy administracji, jak również podatników.

Sedno innego podejścia do dużych podatników (kluczowych podmiotów) i sensu tworzenia oddzielnych jednostek do ich obsługi leży we wdrażaniu nowych rozwiązań pozwalających na zapewnienie prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych przez tę grupę podatników, pomimo ich skomplikowania. Jednocześnie administracje podatkowe dążą do zaopatrzenia jednostki ds. dużych podmiotów w kompetencje umożliwiające również wdrażanie nowych rozwiązań dotyczących współpracy i kooperacji z tą grupą podatników. Przewiduje się, że Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów swoją właściwością obejmie firmy osiągające przychody powyżej 50 mln euro.

Czy takiej zmiany oczekują też przedsiębiorcy, jakie korzyści mogliby odnieść?

J.A.: Tak, takie oczekiwania zostały wskazane w Konstytucji Biznesu. Odnosząc się do korzyści, które mogą odnieść przedsiębiorcy należy podkreślić, że te zmiany odnoszą się również do dedykowanych dużym podatnikom usług dodatkowych, które będą oferowane przez nowy urząd do obsługi dużych podatników.

Jak się ma obecnie przedstawiana koncepcja do przygotowanej przez poprzedni rząd? Dlaczego rząd PiS ją wycofał tuż przed wejściem w życie, a wraca do niej po dwóch latach?

J.A.: Rząd PiS wstrzymał realizację projektu utworzenia urzędu obsługującego kluczowych podatników w wersji zaproponowanej przez poprzedni rząd, ponieważ uznano, że byłby to kolejny urząd skarbowy, oferujący tym przedsiębiorcom te same usługi jak pozostałe urzędy skarbowe. Propozycje prezentowane przez poprzedni rząd były opracowane dla zupełnie innego systemu działania administracji skarbowej. Powołanie Krajowej Administracji Skarbowej pozwoliło na opracowanie nowej koncepcji powołania jednego urzędu dla dużych podatników (kluczowych podmiotów) obejmującej całościowe podejście do obsługi dużych podatników oraz budowania dobrych relacji pomiędzy nowym organem podatkowym i kluczowym podmiotem.

Jaki jest harmonogram zmian, kiedy nowy urząd zacząłby działać?

J.A.: Podstawą tego projektu są zmiany legislacyjne, które nie znajdują się w kompetencji Krajowej Administracji Skarbowej. Należy podkreślić, że przygotowywane projekty zmian legislacyjnych wymagają m.in. konsultacji społecznych. Rozpoczęcie prac wdrożeniowych uzależnione jest od przyjęcia proponowanych rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych projektu Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów.