Jeśli małżonkowie rozszerzą wspólność majątkową o nieruchomość będącą wcześniej w majątku osobistym jednego z nich, nie oznacza to, że drugi ją nabywa – orzekł WSA we Wrocławiu.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, którego żona, będąc jeszcze panną, kupiła działkę z domem. Po 7 latach oboje wzięli ślub, a miesiąc później, stając przed notariuszem, poszerzyli wspólność ustawową małżeńską m.in. właśnie o działkę z domem. Teraz planowali ją sprzedać. Zasadniczo taka transakcja nie powinna być opodatkowana, bo od nabycia nieruchomości przez kobietę już dawno minęło pięć lat.
Problem polegał na tym, że pięcioletni termin nie upłynął od rozszerzenia wspólności małżeńskiej. Powstało więc pytanie: od jakiego momentu liczyć te pięć lat – czy od nabycia nieruchomości przez kobietę, czy od rozszerzenia wspólności majątkowej?
Małżonkowie uważali, że włączenie do majątku wspólnego nieruchomości, która wcześniej stanowiła majątek odrębny żony, nie jest nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Pięcioletni termin należy więc liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym żona kupiła działkę z domem. Dyrektor izby skarbowej z tym się nie zgodził. Stwierdził, że włączenie do majątku wspólnego działki, która wcześniej stanowiła majątek osobisty żony, oznacza dla męża, że z tą chwilą nabywa on prawo własności do tej nieruchomości. Innymi słowy, dla męża, który wcześniej nie był właścicielem nieruchomości, datą jej nabycia będzie data zawarcia umowy rozszerzającej wspólność ustawową. Jeżeli od tej daty do momentu sprzedaży nie upłynęło 5 lat, mąż musi zapłacić PIT od dochodu ze sprzedaży.
WSA we Wrocławiu nie zgodził się z tą interpretacją. Wyjaśnił, że umowy rozszerzającej wspólność majątkową nie można traktować ani jako zbycia, ani jako nabycia składników majątku. Wspólność majątkowa małżeńska jest bowiem bezudziałowa, a więc żaden z małżonków, w czasie jej trwania, nie może rozporządzać swymi prawami do majątku wspólnego. Do czasu ustania ustawowej wspólności majątkowej nie można ustalać też wartości udziału. Tym samym nie można też dokonać podziału przychodu ze sprzedaży nieruchomości, jaki przypada małżonkom, aby wymierzyć podatek jednemu z nich – stwierdził sąd.
Podobnie orzekł NSA w wyroku z 7 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 313/14).
Wyrok WSA jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA we Wrocławiu z 8 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Wr 1328/16