Firma, która nie amortyzuje budowli, może zapłacić gminie podatek od wartości rynkowej nieruchomości, a nie wartości stanowiącej podstawę obliczenia amortyzacji – orzekł WSA w Bydgoszczy.
Aleksander Jarosz lider zespołu ds. podatku od nieruchomości PwC / Dziennik Gazeta Prawna
– W dotychczasowym orzecznictwie dominuje inne podejście – zwraca uwagę Dominika Jurek, konsultant w zespole ds. podatku od nieruchomości PwC. Przykładowo w wyroku z 13 kwietnia 2011 r. (sygn. akt II FSK 2027/09) NSA orzekł, że podstawą opodatkowania budowli jest wartość ustalona na 1 stycznia roku podatkowego stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku.
Sprawa dotyczyła spółki komandytowej, będącej właścicielem kilku budowli. Spółka, jako że nie jest podatnikiem podatku dochodowego, nie amortyzuje budowli. Robią to jej wspólnicy, bo to oni są podatnikami PIT lub CIT.
Spór dotyczył ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Spółka uważała, że skoro nie amortyzuje budowli, to podstawą opodatkowania powinna być wartość rynkowa ustalona na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, to podstawą opodatkowania jest ich wartość rynkowa.
Nie zgodził się z tym burmistrz miasta. Stwierdził, że spółka powinna przyjąć wartość początkową określoną przez wspólników. Z ustawy nie wynika bowiem, aby wartość amortyzacyjna była podstawą opodatkowania tylko wtedy, gdy odpisów dokonuje podatnik. Inaczej orzekł jednak WSA w Bydgoszczy. Wskazał, że art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy, który nakazuje przyjąć za podstawę opodatkowania budowli jej wartość ustaloną na potrzeby amortyzacji, ma zastosowanie tylko wtedy, gdy podatnik dokonuje odpisów na własne potrzeby. Skoro amortyzują wspólnicy, a nie spółka, to należy przyjąć, że podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości będzie wartość rynkowa budowli, zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy – orzekł sąd. Wyrok jest nieprawomocny.
Orzeczenie potwierdza wcześniejsze stanowisko tego sądu, z 27 października 2016 r. (sygn. akt I SA/Bd 613/16, wyrok prawomocny). – Wynikało z niego, że gdy amortyzuje inny podmiot niż podatnik, to nie można mówić o ustaleniu wartości początkowej. ⒸⓅ
OPINIA
Rozliczenia do weryfikacji?
Jeżeli ta linia orzecznicza by się utrwaliła, oznaczałoby to, że w zasadzie każdy podatnik podatku od nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki osobowej innej niż spółka komandytowo-akcyjna (bo ta jest podatnikiem CIT) musiałby zweryfikować swoje rozliczenie. Obecnie na rynku obowiązuje bowiem praktycznie jednolita praktyka traktowania wartości początkowej środków trwałych jako podstawy opodatkowania budowli. Dzieje się tak nawet pomimo tego, że amortyzacji nie dokonuje sam podatnik podatku od nieruchomości (spółka osobowa), ale jej wspólnik.
Jeżeli zatem ta linia orzecznictwa się utrwali, to każdy taki podatnik musiałby dokonać wyceny wartości rynkowej wszystkich swoich budowli i uznać ją za podstawę opodatkowania. W takiej sytuacji wymagane byłyby również wsteczne korekty deklaracji podatkowych w całym okresie niepodlegającym przedawnieniu (tj. od początku 2012 r.).
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 15 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Bd 810/16.