Kto sprzedaje udziały objęte w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, ma prawo odjąć od przychodu koszt, ale nie wyższy niż wartość wniesionych wcześniej składników majątku.
To odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie DGP. Spytaliśmy, ponieważ od 2017 r. zmieniły się zasady opodatkowania aportów wnoszonych do spółek kapitałowych. W ślad za tym jednak nie poszły zmiany w przepisach dotyczących ustalania kosztów uzyskania przychodów.
Od 2017 r. przychodem podatnika jest wartość wnoszonego wkładu (aportu), a nie wartość obejmowanych w zamian udziałów w spółce. Problem pojawia się w momencie, gdy podatnik chciałby objęte udziały zbyć. Zwróciła na to uwagę Bożena Nowicka, doradca podatkowy w Doradca Sp. z o.o. w Lublinie (DGP nr 36/2017).
PRZYKŁAD
Podatnik (osoba fizyczna) wnosi swoje przedsiębiorstwo tytułem wkładu do spółki kapitałowej. Wartość księgowa przedsiębiorstwa ustalona na podstawie ksiąg to 1 mln zł. Według wyceny rynkowej przedsiębiorstwo to jest warte 2 mln zł. W zamian za wniesione przedsiębiorstwo objęto udziały o wartości nominalnej 5 tys. zł. Na kapitał zakładowy zaewidencjonowano 5 tys. zł, na kapitał zapasowy ujęto kwotę 1995 tys. zł (PCC opłacono od 5 tys. zł).
W późniejszym czasie podatnik sprzedaje swoje udziały w spółce za 3 mln zł.
Powstaje pytanie:
– czy kosztem uzyskania przychodów będzie 5 tys. zł (bo mamy na uwadze wartość wniesionego przedsiębiorstwa, ale nie wyższą jednak niż nominalna wartość objętych w zamian za to przedsiębiorstwo udziałów)?
– czy kosztem uzyskania przychodów będzie jednak 1 mln zł (bo bierzemy pod uwagę wartość przedsiębiorstwa, która to wartość, z uwagi na brak jasnych przepisów, nie jest od 2017 r. ograniczona wartością nominalną objętych udziałów)?
W odpowiedzi na te pytania Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że w takiej sytuacji kosztem uzyskania przychodów jest wartość składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ustalona na podstawie ksiąg lub ewidencji na dzień objęcia udziałów, ale nie wyższa niż wartość udziałów z dnia ich objęcia (wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, za które zostały objęte udziały).
Jeżeli zatem z ksiąg lub ewidencji wynika, że przyjęta dla celów podatkowych wartość składników majątku przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wkładu do spółki na dzień objęcia udziałów wynosi 1 mln zł, to przy zbyciu tych udziałów za 3 mln zł kosztem uzyskania przychodów będzie 1 mln zł – odpowiedział resort.
Jako podstawę wskazał art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o PIT. Analogiczny przepis jest w ustawie o CIT (art. 15 ust. 1k pkt 2).