Na małe i średnie podmioty czeka pierwsze w tym roku zadanie związane z jednolitym plikiem kontrolnym. Duże przedsiębiorstwa już od lipca 2016 roku przesyłają sprawozdania podatkowe w ramach struktur JPK. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązkiem tym zostały objęte małe i średnie firmy, które mają już niewiele czasu na złożenie pierwszego raportu JPK_VAT.

Obowiązek prowadzenia ewidencji na potrzeby VAT przewidziany jest w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 109 aktu, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku oraz podmiotów, u których sprzedaż jest zwolniona od tej daniny, są zobowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu.

Nowelizacja VAT rozszerza dotychczasowy zakres informacji ujawnianych w ewidencji VAT o dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Takie zeznanie od tego roku w ramach JPK muszą przesyłać małe i średnie firmy. 27 lutego mija termin dostarczenia sprawozdania w zakresie ewidencji VAT za styczeń. Jak tłumaczą ustawodawcy, obowiązek raportowania w ramach JPK ma służyć szybkiej i skutecznej identyfikacji podatnika i walce z unikaniem opodatkowania. Organy skarbowe będą więc każdego miesiąca pozyskiwały bieżącą informację o transakcjach podlegających opodatkowaniu VAT.

Kogo właściwie dotyczy ten obowiązek? Odpowiedź na pytanie, kim są mali i średni przedsiębiorcy, sugeruje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Za małego przedsiębiorcę uważa się podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. Podmiot, który w tym samym czasie zatrudniał mniej niż 250, a roczny dochód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro określany jest mianem średniego przedsiębiorcy.

Na razie o jednolitym pliku kontrolnym pamiętać muszą duże podmioty oraz małe i średnie firmy. Ta pierwsza grupa już teraz zobligowana jest do ujawniania wszelkich dowodów księgowych. Sektor MŚP poza JPK_VAT, od 1 lipca 2018 roku będzie musiał dostarczać już wszystkie pliki w ramach JPK. Obowiązek ten nie ominie też mikro przedsiębiorców, którzy od 1 stycznia 2018 roku raportować będą JPK_VAT, a od 1 lipca wdrożą wszystkie struktury JPK. Takie firmy będą musiały wdrożyć struktury JPK do 1 lipca 2018 roku, a już od 1 stycznia 2018 roku będą musiały raportować JPK_VAT.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa