Nowy sposób przekazywania danych fiskusowi objął już duże przedsiębiorstwa. Małe i średnie podmioty, a później także mikro przedsiębiorcy zaczną od przekazywania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie JPK. W późniejszym terminie obowiązek ten obejmie też inne struktury JPK. Sprawdź, kto i kiedy będzie musiał w ramach JPK przekazywać poszczególne księgi podatkowe i dowody księgowe.

Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej.

Jakich danych może żądać fiskus?

Ustawodawca wyróżnia 7 struktur, które obejmują najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Należą do nich: księgi rachunkowe (JPK_KR), wyciągi bankowe (JPK_WB), magazyn (JPK_MAG), ewidencje zakupu i sprzedaży (JPK_VAT), faktury VAT (JPK_FA), podatkowe księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) oraz ewidencje przychodów (JPK_EWP).

Duże podmioty już z JPK

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej charakteryzuje dużego przedsiębiorcę jako podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał ponad 250 pracowników lub w jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyborów i usług oraz operacji finansowych przekraczał równowartość 50 milionów euro. Ponadto, suma aktywów bilansu dużego przedsiębiorcy musi przekroczyć równowartość 43 milionów euro. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę. Duży przedsiębiorca musi spełnić przynajmniej jeden z tych warunków. Duże firmy od 1 lipca 2016 roku muszą przekazywać fiskusowi nie tylko ewidencję VAT w postaci JPK, ale wszystkie dowody księgowe.

Sektor publiczny ma więcej czasu na złożenie JPK_VAT

31 stycznia 2017 roku mija termin na złożenie informacji o prowadzonej ewidencji VAT za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku. Mowa tu o dużych podmiotach sektora finansów publicznych tj. jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, podmioty lecznicze, szkoły i placówki niepubliczne. Termin ten został wydłużony w związku ze zgłaszanymi trudnościami dostosowania się od 1 lipca 2016 r. do wymogu obligatoryjnego składania informacji o prowadzonej ewidencji w podatku VAT ze strony podmiotów tworzących sektor finansów publicznych lub też niektórych innych podmiotów spoza tego sektora, wykonujących jednak przede wszystkim zadania o charakterze publicznym.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. Podmiot, który w tym samym czasie zatrudniał mniej niż 250, a roczny dochód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro definiowany jest mianem średniego przedsiębiorcy. Te podmioty od 1 stycznia 2017 roku zobligowane będą do comiesięcznego przekazywania fiskusowi VAT_JPK, a od 1 lipca 2018 roku wszystkie pliki w ramach struktur JPK.

Mikro przedsiębiorcy

Obowiązek przekazywania danych w formie JPK jako ostatnich obejmie mikroprzedsiębiorstwa. Są to podmioty , które w co najmniej dwóch ostatnich latach obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników, a roczny dochód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Takie firmy będą musiały wdrożyć struktury JPK do 1 lipca 2018 roku, a już od 1 stycznia 2018 roku będą musiały raportować VAT_JPK.

Co zawiera VAT_JPK?

Mimo, że przekazywanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie JPK dotknie każdego przedsiębiorcę w innym terminie, ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza zasady prowadzenia ewidencji VAT, które zaczną obowiązywać już 1 stycznia 2017 roku. Nowelizacja rozszerza dotychczasowy zakres informacji ujawnianych w ewidencji VAT o dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej . Zgodnie z art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.