Przedsiębiorca, któremu najbliższy krewny daruje dług, ma z tego tytułu opodatkowany przychód – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.
Pytanie zadał mężczyzna, który wraz z żoną i matką prowadził działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. 31 marca 2016 r. matka wystąpiła ze spółki. Pozostali wspólnicy nie zwrócili jej jednak wniesionego wkładu, w związku z czym stali się jej dłużnikami. Ta postanowiła jednak zwolnić z długu zarówno syna, jak i jego żonę. W zamian nie chciała żadnego wynagrodzenia.
Mężczyzna sądził, że wartość takiej umorzonej wierzytelności można określić jako nieodpłatne świadczenie. Podlegałoby ono wprawdzie podatkowi dochodowemu, ale byłoby od niego zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT. W przepisie tym zostały wymienione właśnie nieodpłatne świadczenia otrzymane od najbliższej rodziny.
Mężczyzna uważał, że bez znaczenia jest to, iż chodzi o przedsiębiorców – wspólników spółki cywilnej. To nie spółka bowiem rozlicza PIT, tylko jej wspólnicy, a to do nich kierowane jest zwolnienie.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał jednak inaczej. Wyjaśnił, że matka po wystąpieniu ze spółki ma wierzytelność wobec pozostałych wspólników. Na jej podstawie może żądać spełnienia na swoją rzecz świadczenia o określonej wartości. Potwierdza to m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z 16 marca 2005 r., sygn. II CK 700/04.
Zrzeczenie się takiej wierzytelności jest więc w rzeczywistości umorzeniem długu – uznał dyrektor izby. To, jego zdaniem, oznacza, że zarówno mężczyzna, jak i jego żona będą mieli przychód, który powinni rozliczyć proporcjonalnie w stosunku do swoich udziałów w zysku spółki. Podstawą jest tu art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT, który mówi o przysporzeniach z tytułu umorzonych lub przedawnionych zobowiązań – wyjaśnił dyrektor.
Podobny wniosek, tyle że dotyczący skutków przejęcia długu, płynie z niedawnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 stycznia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3783/14, II FSK 4061/14). Sąd orzekł, że gdy spółka jawna przejmie nieodpłatnie dług wspólników, wystąpi u nich nieodpłatne świadczenie, stanowiące w tym wypadku przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT).
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.574.2016.2.BK