Likwidacja rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mali to jedna ze zmian wprowadzonych przez nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. W 2017 roku podatnicy VAT-UE złożą deklarację na nowych zasadach... wyłącznie drogą elektroniczną.

Deklaracja VAT- UE to informacja podsumowująca dokonane wewnątrzwspólnotowe transakcje. Kto musi ją złożyć? Zgodnie z art. 100 ustawy o podatku od towarów i usług, VAT-UE składają podatnicy podatku od towarów i usług zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.

Nowelizacja ustawy o VAT, której zasady weszły w życie 1 stycznia 2017 roku, modyfikuje art. 101 stanowiący o terminach złożenia deklaracji. Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25., a nie 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania danej transakcji. Jest to konsekwencja likwidacji rozliczeń kwartalnych dla wszystkich podatników z wyjątkiem małych. . Taka zmiana umotywowana jest „doświadczeniem organów skarbowych z przeprowadzonych kontroli”. Ustawodawcy argumentują, że ta forma rozliczeń jest nadużywana przez nieuczciwe podmioty rejestrujące się jako podatnicy VAT, a których celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, lecz osiąganie korzyści kosztem budżetu państwa.

Jakie informacje musi zawierać deklaracja VAT-UE?

  • nazwę lub imię i nazwisko podmiotu składającego informację podsumowującą oraz jego numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika urzędu skarbowego, który zastosował dla danej transakcji
  • właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej takim podatnikiem, nabywających towary lub usługi, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej
  • właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego dostawy towarów, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej
  • łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, łączną wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, łączną wartość świadczonych usług – w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów.

Drugą ważną zmianą dla podatników VAT-UE jest obowiązek przesyłania ewidencji podatkowej wyłącznie za pośrednictwem internetu. Jak zaznaczają ustawodawcy, obowiązek składania deklaracji w formie elektronicznej stanie się powszechny 1 stycznia 2018 roku. Oznacza to, że wszyscy podatnicy VAT będą musieli stosować się do tego wymogu. W 2017 roku jedynie część podmiotów, w tym podatniku VAT-UE muszą składać deklaracje przez internet.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw