W celu skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania u źródła, spółka otrzymująca należności licencyjne i odsetki musi być ich rzeczywistym właścicielem a nie np. pośrednikiem. Taką zasadę wprowadza nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, której zapisy wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku.

Kim jest rzeczywisty właściciel czyli beneficial owner? Przez rzeczywistego właściciela należy rozumieć podmiot otrzymujący daną należność dla własnej korzyści, niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części danej należności innej osobie lub podmiotowi. Ustawa o CIT zawęża tę definicję w kontekście tzw. podatku u źródła.

Mowa o daninie pobieranej przy płatnościach transgranicznych, w których strony mają inną rezydencję podatkową. Użyte w ustawie pojęcie „beneficial owner” ma swoje korzenie w prawie międzynarodowym. Do tej pory jednak jedynie niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania uzależniały możliwość zwolnienia określonych należności od ich wypłaty na rzecz rzeczywistego właściciela. Od 2017 roku podatnik chcąc uzyskać zwolnienie z opodatkowania u źródła, będzie musiał udowodnić, że odbiorca należności jest ich rzeczywistym właścicielem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych