Słupy, kolumny i filary w parkingu podziemnym mogą pełnić tę samą funkcję co ściana. W efekcie parking jest opodatkowanym budynkiem – potwierdził WSA w Bydgoszczy.
Sprawa dotyczyła spółki, która uznała, że w poprzednich latach niesłusznie płaciła podatek od parkingu podziemnego w galerii handlowej oraz od platformy rozładunkowej (zwanej również rampą, estakadą).
Uważała, że powierzchnia użytkowa parkingu nie powinna być wliczana do powierzchni budynku galerii, bo nie jest ona wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych – ścian i przez to nie spełnia definicji budynku. Tymczasem, zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, powierzchnię użytkową mierzy się po wewnętrznej długości ścian.
Z kolei estakada – jak uznała spółka – nie jest budowlą, a częścią budynku marketu. Również i ona jednak nie powinna być opodatkowana jak budynek, bo nie została wydzielona z przestrzeni pełnymi przegrodami budowlanymi.
Prezydent miasta uznał, że pierwotne deklaracje spółki były prawidłowe. Parking podziemny powinien więc być opodatkowany jak budynek, a rampa jest budowlą. Tego samego zdania było samorządowe kolegium odwoławcze.
WSA w Bydgoszczy zgodził się częściowo z organami podatkowymi. Przypomniał, że budynek to obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach (art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
Nawiązując do wyroku NSA z 11 maja 2016 r. (sygn. akt II FSK 1581/15), WSA wyjaśnił, że pojęcia przegrody budowlanej nie można zawężać do ściany. Są nimi również takie elementy budynku, jak filary, słupy bądź kolumny, które mogą pełnić tę samą funkcję co ściana – wydzielają budynek lub jego część z przestrzeni.
Sąd uznał więc, że garaż jest częścią budynku, bo jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, którymi są słupy żelbetowe. Co więcej, zakreślają one granice obiektu budowlanego, co pozwala ustalić podstawę opodatkowania – orzekł.
Zwrócił też uwagę, że podczas pomiaru powierzchni użytkowej organ podatkowy wyłączył powierzchnię filarów nośnych. I tak też należy uczynić przy określaniu wysokości podatku.
WSA zgodził się również z prezydentem miasta, że platforma rozładunkowa (estakada) nie jest częścią budynku galerii handlowej. Część budynku musi bowiem spełniać wszystkie cechy budynku. Tymczasem platforma nie ma dachu i nie jest wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Nie można jej więc uznać za budynek.
Być może jest ona budowlą, ale to musi zbadać ponownie organ podatkowy – stwierdził WSA. Nawiązał do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r. (sygn. akt P 33/09), zgodnie z którym budowlą może być jedynie obiekt wymieniony wprost w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej, będący wraz z instalacjami i urządzeniami obiektem budowlanym, czyli stanowiący całość techniczno-użytkową.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 8 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Bd 541/16.