ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne spadkobierców, którzy chcieli skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków. Sąd przypomniał jednak, że nowe zasady zwolnienia wprowadzone dla tzw. zerowej grupy podatkowej nie działają wstecz. Zdaniem NSA, przepis przejściowy nie ma charakteru retroaktywnego.

– Nie można przypisywać racjonalnemu ustawodawcy, działań nieracjonalnych – tłumaczył sędzia Włodzimierz Kubiak. Uznanie, że przepisy działają wstecz powodowałoby nierówność wśród podatników i naruszałoby konstytucję.

W ocenie sądu w przepisie przejściowym ustawodawca rozszerzył tylko podmiotowy zakres zwolnienia, tj. poszerzył krąg osób uprawnionych do zwolnień, m.in. o obywateli UE. Należy go jednak czytać w ten sposób, że osoby te już za okres od 12 maja 2006 r. do 1 stycznia 2007 r. mogły korzystać ze zwolnień przewidzianych wówczas w ustawie. W żadnym przypadku ustawodawca nie pozwolił na stosowanie nowych zasad zwolnień do zdarzeń, które miały miejsce przed 1 stycznia 2007 r.

Spór w sprawie dotyczył niefortunnego przepisu przejściowego do kompleksowej zmiany ustawy o podatku od spadków i darowizn z 2007 roku. Skarżący dowodzi, że nowe zwolnienie dotyczy podatników, którzy nabyli spadki po zmarłych po 12 maja 2006 r. W ich przypadku śmierć spadkodawcy nastąpiła po 12 maja 2006 r., a formalne nabycie spadku w 2007 roku. Organy podatkowe, a potem sąd I instancji nie przyznały spadkobiercom prawa do całkowitego zwolnienia z podatku od spadków. W ocenie sądu I instancji nowela zapewniała tylko kontynuację prawa do korzystania z ulg podatkowych obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a w konsekwencji zgodność polskich przepisów z prawem wspólnotowym.

Wyroki są prawomocne.

Sygn. akt II FSK 793/09

Ważne!

Zerowa grupa podatkowa obejmuje małżonków, zstępnych (dzieci wnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowe itd.), pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę