Ulga w PIT przepada, gdy intencją sprzedającego jest zwiększenie atrakcyjności działki, która będzie traktowana przez kupującego jako lokata kapitału. Tak będzie, nawet jeśli po sprzedaży w dalszym ciągu grunt jest użytkowany w celach rolniczych, ale sprzedający uzyskał prawne możliwości zabudowy mieszkalnej.

W rozpatrywanej przez NSA sprawie podatnik sprzedał nieruchomość rolną. Organ ustalił, że transakcja powinna być opodatkowana PIT, gdyż działka utraciła charakter rolny w momencie sprzedaży. Tym samym, nie można skorzystać z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn.zm.). Podatnik wykazał jednak, że za zgodą nowych właścicieli nadal, po sprzedaży, prowadzi na tej działce gospodarstwo rolne. To dowodzi braku utraty charakteru rolnego.

Dyrektor izby skarbowej nie zgodził się z tym. Z akt sprawy i po zbadania stanu faktycznego wynikało, że nabywcom przyświecał cel „lokaty kapitału”. A to znaczy, że w wyniku sprzedaży gruntu, zmienił się jego charakter. Ponadto działania wskazujące na utratę rolnego charakteru nieruchomości były podejmowane przez samego podatnika i poprzedzały sprzedaż. Za takie postępowanie uznać należało wystąpienie o warunki zagospodarowania działki przez uzyskanie prawnej możliwości jej zabudowy domem mieszkalnym.

NSA oddalił skargę kasacyjną podatnika. W ocenie sądu, intencją sprzedającego było pozbawienia działki charakteru rolnego. Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 12 lipca 2012 r. sygn. akt II FSK 59/11.