Osoba, która zaciągnęła kredyt na zakup działki, może przy jej sprzedaży zaliczyć do kosztów podatkowych odsetki.
Taka jest konkluzja orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
Skarżący kupił w 2007 r. niezabudowaną działkę o powierzchni ponad 1,2 tys. mkw. Zaciągnął w tym celu kredyt w banku. Niedługo potem jego żona zachorowała i straciła pracę, więc w 2011 r. podatnik postanowił sprzedać ziemię. Spór dotyczył tego, czy zapłacone do dnia zbycia nieruchomości odsetki od kredytu można zaliczyć do kosztów jej zakupu, a w konsekwencji do kosztów podatkowych pomniejszających przychód ze sprzedaży.
Sąd wyjaśnił, że dochód należy ustalić na podstawie art. 30e ust. 2 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Będzie nim więc różnica między przychodem ze sprzedaży działki a kosztami jego uzyskania, które ustala się zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o PIT. Jak wynika z tego przepisu, kosztami uzyskania przychodów będą udokumentowane koszty nabycia powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, poczynione w czasie, gdy podatnik ją posiadał.
Koszty nabycia – wskazał sąd – nie mogą być zawężone do ceny nieruchomości ustalonej przez strony transakcji i rzeczywiście zapłaconej. Może to być również każdy uzasadniony wydatek poniesiony na zakup działki. Sąd orzekł więc, że skoro środki na kupno ziemi podatnik uzyskał z kredytu, którego kosztem są odsetki, to odsetki zapłacone do dnia zbycia nieruchomości są kosztem zakupu tej działki. Gdyby podatnik nie zaciągnął kredytu i nie poniósł dodatkowego wydatku w postaci odsetek, to nie doszłoby do zakupu działki, a później jej sprzedaży. Podobnie orzekł już np. WSA w Gliwicach (26 października 2011 r., I SA/Gl 385/11). Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 27 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1107/12