Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych są obowiązani do ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej. Sprzedaż z ich pominięciem jest karana grzywną na podstawie kodeksu karnego skarbowego. W zależności od wartości niezaewidencjonowanej sprzedaży może być to przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Najniższa kara za wykroczenie skarbowe nałożona mandatem karnym wynosi obecnie 150 zł, a najwyższa 3 tys. zł.

Jacek Matarewicz, doradca podatkowy w Kancelarii PT Podatki, przypomina, że nie wszyscy muszą posiadać kasy. Obowiązują bowiem przepisy rozporządzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930). Wskazują one na dwojakiego rodzaju zwolnienie z tego obowiązku – dla konkretnych czynności (przedmiotowe) oraz – dla określonych grup podatników (podmiotowe).

Zwolniona z rejestracji w kasie fiskalnej jest m.in. dokonywana przez rolników ryczałtowych dostawa produktów pochodzących z własnej działalności rolniczej

Ekspert wyjaśnia, że podatnik, który rozpoczyna działalność w 2012 r., dokonując na rzecz tzw. konsumentów sprzedaży wyrobów (niezwolnionych przedmiotowo z ewidencjonowania przez kasę fiskalną), jest zwolniony z prowadzenia ewidencji do momentu uzyskania obrotu przekraczającego 20 tys. zł. Inaczej będzie jednak, gdy sprzedawca prowadził już działalność wcześniej i jednocześnie nie miał dotychczas obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy. W takim przypadku jest zwolniony jeszcze przez dwa miesiące, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 tys. zł ze sprzedaży.