– Dotyczy to jednak sytuacji będących wynikiem zawinienia czy zaniedbania ze strony przedsiębiorcy – precyzuje Katarzyna Rola-Stężycka, ekspert podatkowy w Tax Care.

Utrata wadium w związku z rezygnacją z udziału w zamówieniu publicznym nie może więc stanowić kosztu uzyskania przychodu.

W większości przypadków, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należy wpłacić wadium. W przypadku odrzucenia oferty zamawiający zwracają wpłaconą kwotę, jednak w niektórych przypadkach mogą ją zatrzymać. Dzieje się tak, gdy wykonawca zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu. Wykonawca, który wygrywa przetarg, ale ze względów ekonomicznych nie podpisuje umowy, również traci wpłacone wadium. Do niezawarcia umowy dochodzi najczęściej ze względu na sytuację, w której wykonawca może podpisać korzystniejszy finansowo kontrakt lub też gdy w wyniku podpisania umowy przedsiębiorca byłby narażony na straty.

– Inaczej jest natomiast, gdy wycofanie się z udziału w przetargu znajduje racjonalne uzasadnienie ekonomiczne. Jednak i w tym przypadku należy zachować ostrożność – przestrzega Katarzyna Rola-Stężycka.

W takich sytuacjach można ubiegać się o sklasyfikowanie tego wadium jako kosztu uzyskania przychodu.