Wadium wpłacane jest w momencie przystępowania oferentów do przetargu. Jego istotą jest zabezpieczenie właściwego wykonania umowy przez zwycięzcę przetargu. Małgorzata Dankowska, menedżer w TPA Horwath, uważa, że na tym etapie wpłacone wadium nie może być uznane jako wynagrodzenie za dostawę towarów (świadczenie usług). Jego otrzymanie nie spełnia bowiem definicji dostawy towarów, gdyż na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) pieniądz nie jest uznawany za towar. Wpłata wadium, która nie pociąga za sobą żadnego ekwiwalentnego świadczenia ze strony organizatora, nie może być też uznana za związana ze świadczeniem usług.

– W konsekwencji samo otrzymanie wadium pozostaje poza zakresem VAT i nie rodzi skutków w tym podatku – podsumowuje nasz rozmówca.

W kolejnym etapie przetargu wadium może podlegać albo zwrotowi, albo w przypadku zwycięzcy przetargu, zaliczeniu na poczet ceny towaru (usługi). Zwrot wadium, podobnie jak jego otrzymanie, nie pociąga za sobą skutków w VAT.

Jak mówi Małgorzata Dankowska, zaliczenie wadium na poczet ceny wykonywanej usługi (dostawy) powoduje zmianę jego klasyfikacji podatkowej. Od tego momentu uznaje się, że wadium stanowi przedpłatę na część należności z tytułu przyszłego świadczenia (dostawy), w związku z czym dla celów VAT powinno być traktowane na zasadach analogicznych do zaliczek. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zaliczki. Jednak w przypadku wadium organy podatkowe są dość zgodne, że momentem powstania obowiązku w VAT jest moment zaliczenia wadium na poczet ceny.

– Organizator przetargu powinien wystawić fakturę zaliczkową w terminie do 7 dni od tej daty – radzi ekspert z TPA Horwath.

Może się zdarzyć, że na skutek odstąpienia od wykonania przedmiotu przetargu wadium ulegnie przepadkowi na rzecz organizatora. Zdaniem naszego rozmówcy w takiej sytuacji niepodlegająca zwrotowi kwota wadium uzyskuje charakter odszkodowawczy za poniesione przez organizatora ewentualne straty i nie jest opodatkowana VAT. Jeśli zaliczono wadium na poczet ceny i wystawiono fakturę zaliczkową, należy ją skorygować fakturą korygującą tak, aby zneutralizować efekt opodatkowania VAT na kwocie wadium.

Ważne!

Wadium to określona suma pieniędzy składana na rzecz podmiotu organizującego przetarg na poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków umowy