Najbardziej zauważalna propozycja w projekcie zmian do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczy pouczeń doradców podatkowych.

– Po prawie 10 latach od uchwalenia tej ustawy zauważono, że doradcy podatkowi przed sądem administracyjnym są profesjonalistami, jak radcowie prawni i adwokaci. Jedyna różnica polega na tym, że doradcy mają ograniczenia co do zakresu spraw, które mogą prowadzić – mówi Artur Nowak, radca prawny i partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Obecnie sądy traktują doradców jak pełnomocników drugiej kategorii. Muszą pouczać ich o przysługującym prawie i procedurach zaskarżenia wyroku. Zarówno doradcy, jak i sędziowie przyznają, że wymóg ten nie przystaje do realiów.

– Projektowana zmiana to znak, że środowisko sędziowskie i ustawodawca ocenili pozytywnie przedstawicieli korporacji doradców podatkowych i obdarzają nas coraz większym zaufaniem – przyznaje Zbigniew Błaszczyk, doradca podatkowy z Tax-US.

Ekspert dodaje, że w praktyce pouczenie przez sąd rozpoczyna się zwykle od słów: „jak panu doradcy wiadomo, sąd ma obowiązek pouczyć”.

Kolejna zmiana dotyczy art. 42 par. 2 ustawy. Zgodnie z nim doradca podatkowy, który wypowie pełnomocnictwo klientowi, będzie musiał działać za stronę (klienta) jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że mocodawca zwolni go z tego obowiązku.

Zbigniew Błaszczyk wyjaśnia, że kwestia wypowiedzenia pełnomocnictwa nie była dotychczas uregulowana w przepisach.

– Co prawda, zasada kierowania się dobrem klienta umożliwiała przykładanie należytej staranności, ale regulacja ustawowa uświadomi podatnikom zakres ich odpowiedzialności – precyzuje nasz rozmówca.

Doradcy podatkowi mogą reprezentować podatników, płatników i inkasentów przed sądami administracyjnymi

Doradców podatkowych obejmie też zmiana w art. 66 ustawy. Zgodnie z nią doradcy i rzecznicy patentowi będą mogli doręczać sobie pisma bezpośrednio, za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Jeśli nie udokumentują doręczenia, pisma będą im zwracane. Bezpośrednie doręczenie przeciwnikowi procesowemu nie będzie dotyczyć: wniesienia skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Zgodnie z art. 104 ustawy sąd będzie mógł żądać od doradcy, aby złożył do protokołu: wnioski, oświadczenia, uzupełnienia oraz sprostowania wniosków i oświadczeń.

Etap legislacyjny Projekt ustawy został przekazany do prezydenta RP