Przyczyniały się do tego odmienne przepisy ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), które obligatoryjnie wyłączały z konsolidacji jednostki zależne przeznaczone do sprzedaży w terminie do jednego roku od dnia zakupu, a także sposób ujęcia pewnych przepisów w MSR 27 – Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. W konsekwencji część grup kapitałowych konsolidowało jednostki przeznaczone do sprzedaży, a cześć wyłączało je ze sprawozdania skonsolidowanego.

– Takie działania prowadziły do nieporównywalności sprawozdań, a niejednokrotnie mogły wprowadzać w błąd czytelnika takich sprawozdań – twierdzi Ireneusz Czapski, menedżer w dziale audytu w Baker Tilly Poland.

Nieujęcie spółki zależnej w sprawozdaniu skonsolidowanym mogło mieć istotny wpływ na prezentację kondycji grupy kapitałowej. Wyłączenie spółki przeznaczonej do sprzedaży, która charakteryzowała się złymi wynikami, poprawiało dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego.

Podsumowując, MSR 27 nie pozwala na wyłączenie z konsolidacji jednostek zależnych.

Według eksperta jednostka zależna, która w momencie nabycia spełnia kryteria zaklasyfikowania jej do aktywów przeznaczonych do sprzedaży według MSSF 5, powinna być rozliczona zgodnie z tym standardem, a także włączona do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.