Podmioty, których sprawozdania finansowe za 2011 rok podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, już teraz powinny wybrać firmę audytorską. Marcin Kuliński, radca prawny z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka podkreśla, że umowa z audytorem dotyczy działań wykonywanych zgodnie ze szczegółowymi przepisami ustawy o rachunkowości i zasadami wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Przepisy te i zasady wyznaczają zakres praw i obowiązków zarówno audytora, jak i spółki.

W praktyce umowy te są w dużej mierze zestandaryzowane. Pamiętać należy o takim ustaleniu harmonogramu prac, by z jednej strony audytor mógł uczestniczyć w inwentaryzacji, a z drugiej – by zarząd spółki mógł terminowo przedstawić wspólnikom opinię i raport z badania (nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia).

– Audytora nie wybiera zarząd, lecz walne zgromadzenie lub też rada nadzorcza, jeżeli w statucie spółki dopuszczono taką możliwość – podkreśla nasz rozmówca.

Do zarządu należy jedynie działanie wykonawcze, tzn. zawarcie umowy. Według Marcina Kulińskiego istotne jest też precyzyjne ustalenie zakresu oczekiwanych usług i wynagrodzenia, gdyż często zdarza się, że usłudze zasadniczej (badaniu sprawozdania finansowego) towarzyszą inne usługi (interpretacyjno-doradcze), dotyczące rozwiązywania problemów stwierdzonych w toku badania. Wreszcie rozwiązanie umowy jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy, przy czym różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej nie są taką podstawą.