Spółka założyła lokatę  trzymiesięczną w banku, w którym posiada rachunek bieżący.

– Jak to ująć w księgach rachunkowych – pyta pani Joanna z Katowic.

Magdalena Bartosiewicz, menedżer w Mazars stwierdza, że lokata bankowa powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych pod datą jej założenia. Taką operację gospodarczą należy ująć zapisem: strona Wn konta – 140 – Lokaty bankowe, strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy. Konto 140 – Lokaty bankowe – służy do ewidencji środków pieniężnych ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych na okres do jednego roku i powinno wykazywać saldo Wn przedstawiające stan środków pieniężnych bankowych lokat terminowych.

– Na dzień bilansowy lokaty podlegają wycenie według wartości nominalnej, tj. łącznie z naliczonymi przez jednostkę odsetkami na dzień bilansowy – podkreśla nasza rozmówczyni.

Przy zakończeniu depozytu następuje księgowanie odwrotne, wpływ środków z lokaty ujmuje się zapisem: strona Wn 130- Rachunek bankowy, strona Ma konta 140 – Lokaty bankowe. Magdalena Bartosiewicz przypomina natomiast, że naliczone i wypłacone przez bank odsetki księguje się: strona Wn konta 130 – Rachunek bankowy, strona Ma konta 750 – Przychody finansowe.

Lokaty terminowe o okresie zapadalności do 3 miesięcy powinny być prezentowane w pozycja B.III.1.c aktywów bilansu Krótkoterminowe aktywa finansowe – Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – Inne środki pieniężne.

Podstawa prawna

Art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).