W praktyce często zdarza się, że pracownik otrzymuje skierowanie do sanatorium. Gdy pracodawca zamierza pokryć koszt tego pobytu za pracownika, to przed rozliczeniem tych wydatków powinien ustalić, z jakiego źródła będą pochodzić środki na ten cel. Wydatki za pobyt w sanatorium dotyczą opłat za zakwaterowanie, wyżywienie, zabiegi lecznicze i pokryte przez pracodawcę mogą stanowić dla pracodawcy koszt podatkowy.

Jak mówi Marzanna Pydyn, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, aby pracodawca mógł zaliczyć takie wydatki do kosztów, wydatek ten powinien mieć związek z osiąganym przez pracodawcę przychodem.

– W przypadku wydatków związanych z pobytem pracownika w sanatorium istotne jest ustalenie, czy wydatki na sanatorium są związane z leczeniem pracownika uznanym za świadczenie zdrowotne, czy też z działalnością socjalną pracodawcy – dodaje ekspert.

Przepisy o podatkach dochodowych wyłączają z kosztów uzyskania przychodów wydatki pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Kosztem uzyskania przychodów są jednak odpisy na ten fundusz. Ta zasada dotyczy zarówno większych przedsiębiorstw rozliczających CIT, jak i podatnika prowadzącego działalność gospodarczą i zatrudniającego kilku pracowników.

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) działalność socjalna oznacza m.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku oraz udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej.

Świadczenie zdrowotne polega z kolei na zachowaniu, przywracaniu, poprawie, jak również ratowaniu stanu zdrowia pacjenta. Należy więc uznać, że pobyt w sanatorium jest leczeniem pracownika służącym przywracaniu i poprawie jego stanu zdrowia, a nie pobytem wypoczynkowym czy sportowo-rekreacyjnym.

Marzanna Pydyn wyjaśnia, że zwiększona efektywność jego pracy ma wpływ na przychody pracodawcy – spełniony jest więc warunek uznania wydatku za koszty.

Ponadto pobyt w sanatorium może się również przyczynić do zmniejszenia ewentualnej nieobecności pracownika z uwagi na jego dolegliwości zdrowotne.

To spełnia podstawowy warunek wyrażony w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz ustawie o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397), że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Ważne!

Jeśli wydatki na pakiety medyczne są uznawane za koszty uzyskania przychodów, to również nie ma przeszkód, aby wydatki na pobyt w sanatorium uznać za koszt