Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek złożyć zeznanie, nawet gdy nie uzyskali żadnych przychodów, a także gdy przez cały rok mieli zawieszoną działalność gospodarczą. O takich obowiązkach przypominają na naszą prośbę eksperci z Izby Skarbowej w Lublinie.

Zeznanie w terminie

Podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie w Polsce ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.

Jak wskazują specjaliści z lubelskiej izby, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.