Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem otrzymany z urzędu pracy jest dochodem, który trzeba ująć w PIT-36 za 2010 rok.
Refundację kosztów opieki nad dzieckiem przez powiatowy urząd pracy, np. opłaty za przedszkole, podatnik musi wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy daje możliwość zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem z budżetu starosty powiatu. Zwrot przysługuje osobom samotnie wychowującym dziecko do lat 7, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie.
Od refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat nie jest pobierana zaliczka na podatek dochodowy. Obowiązek wpłaty zaliczki od przychodów nie ciąży także na samym podatniku. Natomiast po zakończeniu roku podmiot dokonujący wypłaty takiego świadczenia w myśl art. 42a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wystawia informację PIT-8C, w której wykazuje wysokość wypłaconych przychodów.
– Właściwym formularzem zeznania rocznego do wykazania takich dochodów jest PIT-36 – mówi Grzegorz Grochowina z firmy doradczej KPMG.
Reklama
Ekspert wyjaśnia, że formularz ten jest przeznaczony dla podatników, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów uzyskali przychody m.in. z innych źródeł opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.
– Przychody otrzymane ze zwrotu środków na dofinansowanie przedszkola dziecka powinny zostać wykazane w PIT-36 w rubryce „Inne źródła” jako źródło przychodu – mówi Grzegorz Grochowina.
Wiersz „Inne źródła” wypełniają również podatnicy, którzy opodatkowują według skali podatkowej swoje przychody, a nie zostały one zakwalifikowane do źródeł wymienionych w pozostałych wierszach PIT-36.