Uzyskując dochody z pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie teraz, gdy od 1 maja rynek niemiecki otwiera się na polskich pracowników.

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą podlega regulacjom zawartym w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

W podpisanych przez Polskę umowach występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: metoda wyłączenia z progresją oraz proporcjonalnego odliczenia.

Do rozliczenia dochodów uzyskanych w Niemczech zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją. Oznacza ona, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – podlegającego opodatkowaniu w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego w Polsce, jeżeli:

● osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej,

● będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jeżeli podatnik ma rezydencję podatkową na terenie Polski, to będzie musiał rozliczyć się z całości swoich dochodów, czyli zarówno z dochodów uzyskanych w Polsce, jak i za granicą. W takim przypadku należy złożyć zeznanie PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG, w którym trzeba wykazać dochody uzyskane w Niemczech. Kwoty te należy przenieść do zeznania PIT-36. Posłużą one do wyliczania podatku zgodnie z metodą wyłączenia z progresją (tj. dochody z Niemiec posłużą jedynie do obliczenia stopy procentowej), która będzie zastosowana do dochodów uzyskanych w Polsce. Wynagrodzenie (pomniejszone o diety i pracownicze koszty uzyskania przychodu) uzyskane w Niemczech należy przeliczyć według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

PRZYKŁAD

Jak rozliczyć dochody niemieckie metodą wyłączenia z progresją

Podatnik w 2011 r. do 30 kwietnia pracuje i zarabia w Polsce. Od 1 maja wyjeżdża na 5 miesięcy do pracy w Niemczech. Jak rozliczyć uzyskane za granicą dochody?

a) dochód uzyskany w Polsce – 20 tys. zł

b) dochód uzyskany za granicą – 30 tys. zł

c) razem dochód (a+b) – 50 tys. zł

d) podatek polski wg skali podatkowej od 50 tys. zł – 8443,98 zł

e) stopa procentowa (d : c) – 16,89 proc.

f) podatek do zapłacenia w Polsce (16,89 proc. x 20 tys. zł minus zaliczki wpłacone w Polsce) – 3378 zł