Podatnicy, którzy wysłali zeznanie roczne przez internet, ale zgubili urzędowe potwierdzenie odbioru, mogą uzyskać kopię zeznania. Stanowisko takie potwierdziło „DGP” Ministerstwo Finansów.

Jak wyjaśnił resort, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strona może też żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów.

Jak tłumaczy MF, organ podatkowy może zapewnić stronie dostęp w swoim systemie teleinformatycznym do podań wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego oraz do pism organu podatkowego doręczonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, po identyfikacji strony w sposób określony w przepisach ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jest zatem możliwie wydanie podatnikowi kopii jego zeznania podatkowego niezależnie od jego formy (papierowa lub elektroniczna).

Podatnik będzie musiał jednak za wydanie kopii zapłacić. Od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonanego m.in. przez organy administracji rządowej trzeba zapłacić 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony, a od zaświadczenia opłata wynosi 17 zł.

Jednak – jak podkreśla MF – obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej i jej wysokość będą zależały od rozstrzygnięcia w zakresie rodzaju dokumentu wydawanego w tej sprawie na wniosek podatnika.

Jeżeli na wniosek podatnika wydawane jest potwierdzenie złożenia zeznania podatkowego, wówczas takie zaświadczenie zwolnione jest z opłaty skarbowej.