Przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny często wymaganym przez banki dokumentem potwierdzającym uzyskiwany dochód jest roczne zeznanie podatkowe. Niestety nie wszystkie banki akceptują zeznania przekazane w formie elektronicznej. Bank i tak wymaga wydrukowania formularza PIT oraz urzędowego poświadczenia odbioru e-zeznania (UPO) albo dodatkowego papierowego zaświadczenia z urzędu skarbowego, o czym pisaliśmy w wydaniu z 1 marca (nr 41/2011). Problem został poruszony w interpelacji poselskiej (nr 21165/11). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na nią podkreśliło, że nie ma wpływu na zakres dokumentów żądanych przez komercyjny bank od osób ubiegających się o kredyt, jak również na wybór banku przez potencjalnego klienta. Tego rodzaju kwestie wynikają z wewnętrznych uregulowań oraz oferty banków.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało, że po stronie administracji podatkowej nie ma przeszkód, aby podatnik, który złożył zeznanie przez internet i ma UPO, dodatkowo otrzymał uwierzytelniony odpis złożonego zeznania podatkowego w celu jego przedłożenia w banku.

Od 2011 r. program Aplikacja Urzędnika ma funkcjonalność, która umożliwia wyświetlenie i pobranie oryginału dokumentu w formacie XML oraz wydanie kopii lub kopii potwierdzonej co do zgodności z oryginałem deklaracji/zeznania podatkowego przesłanego drogą elektroniczną zgodnie z art. 178 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Resort wskazał również, że UPO, wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, zapewnia integralność złożonego zeznania podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Stanowi ono dowód i potwierdza termin złożenia zeznania.