Podatnik udzielił pełnomocnictwa doradcy podatkowemu do reprezentowania go przed urzędem skarbowym. Ten jednak ze względów zdrowotnych nie może właściwie wykonywać swoich obowiązków.

– Czy istnieje możliwość udzielenia przez doradcę podatkowego dalszego pełnomocnictwa innemu doradcy, występującemu w charakterze zastępcy – pyta pan Marian z Kętrzyna.

W toku postępowania przed organami podatkowymi niejednokrotnie podatnicy korzystają z możliwości wyznaczenia profesjonalnego pełnomocnika. Do występowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w roli pełnomocnika podatnika (także płatnika i inkasenta) uprawnieni są m.in. doradcy podatkowi.

Ustanowienie zastępcy

Radosław Druć, konsultant podatkowy w TPA Horwath, wyjaśnia, że jeszcze do niedawna przepisy nie określały wprost zasad udzielania dalszego pełnomocnictwa przez doradcę podatkowego reprezentującego mocodawcę przed urzędem skarbowym. Dlatego też pojawiały się wątpliwości związane z możliwością odpowiedniego zastosowania regulacji zawartych w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 106 kodeksu cywilnego pełnomocnik może ustanowić swojego zastępcę (tzw. substytuta) tylko wtedy, gdy jest do tego umocowany.

– Umocowanie takie może wynikać bądź z treści pełnomocnictwa głównego udzielonego przez mocodawcę, ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa (np. z umowy zlecenia, gdzie przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia innej osobie), lub z ustawy – podpowiada Radosław Druć.

Według eksperta znowelizowana ustawa o doradztwie podatkowym wprowadziła od 7 sierpnia 2010 r. regulację, zgodnie z którą można udzielić dalszego pełnomocnictwa innemu doradcy podatkowemu. Ponadto substytucja, tj. udzielenie przez doradcę podatkowego dalszego pełnomocnictwa, może objąć także adwokata lub radcę prawnego.

– Istotne jest, że ustanowienie substytuta nie powoduje wygaśnięcia umocowania pełnomocnika głównego – zauważa Radosław Druć.