Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, każda fundacja jest tzw. instytucją obowiązaną. Zatem – jak podkreśla Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy w Grant Thornton Frąckowiak – każda fundacja musi wywiązywać się z obowiązków nałożonych tą ustawą.

Do obowiązków fundacji wynikających z ustawy należy m.in. wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy; posiadanie rejestru transakcji i rejestrowanie transakcji wątpliwych lub podejrzanych, bez względu na ich wartość, a także rejestrowanie wszystkich transakcji, których równowartość przekracza 15 tys. euro, bez względu na to, czy są one przeprowadzone za pomocą jednej operacji, czy też większej ich liczby, o ile istnieje ścisłe powiązanie między nimi; prowadzenie bieżącej i udokumentowanej analizy przeprowadzanych transakcji.

– Fundacja powinna rejestrować nie tylko pomoc charytatywną wypłacaną osobie fizycznej, ale również wszelkie inne formy pomocy udzielanej przez fundacje, takie jak np. dofinansowanie określonych działań na podstawie umowy cywilnoprawnej lub darowizny – uważa Arkadiusz Łagowski.

Dodaje, że jeżeli w przekazaniu pomocy finansowej uczestniczy jednocześnie bank, którego klientem jest fundacja, zarejestrowanie transakcji przez fundację powinno nastąpić po przeprowadzeniu transakcji przez bank.