Fundacje lub stowarzyszenia mogą osiągnięte zyski przeznaczać albo na działalność statutową – społecznie użyteczną (np. z zakresu ochrony środowiska), która podlega zwolnieniu, albo na inną działalność, która jest opodatkowana. Trzeba pamiętać że tylko dochody fundacji lub stowarzyszeń wydatkowane na cele statutowe mogą nie podlegać podatkowi dochodowemu od osób prawnych. W związku z tym powstaje pytanie, czy fundacja, która przeznaczy środki z lokaty na remont pomieszczenia, które zostanie wynajęte, a następnie dochody z tego najmu przekaże na działalność statutową, będzie korzystać ze zwolnienia.

Anna Pikulska, starszy konsultant w MDDP, podkreśla, że bez znaczenia jest przy tym, czy dochód osiągnięty jest z działalności statutowej (niezarobkowej) czy działalności gospodarczej (zarobkowej). Dochód taki (lub jego część) może być zwolniony z opodatkowania w Polsce, jeśli zostanie przeznaczony na cele statutowe fundacji wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), np. na działalność w zakresie ochrona środowiska.

Zwolnienie stosuje się również w przypadku dochodów fundacji lokowanych w papierach wartościowych i jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wymienionych w art. 17 ust. 1e ustawy o CIT – o ile dochody te są następnie przeznaczane i wydatkowane na cele statutowe.

Zdaniem Anny Pikulskiej przepis ten nie wymienia jednak rachunków czy lokat bankowych oraz czy katalog inwestycji jest jedynie przykładowy, czy wyczerpujący). Uzasadnienie do projektu ustawy nowelizującej art. 17 ustawy o CIT sugeruje, że możliwość lokowania środków pieniężnych fundacji nie może prowadzić do zbyt dużego ryzyka pozbawienia fundacji dochodu, który docelowo miał być przeznaczony na cele użyteczności społecznej.

Najważniejszym warunkiem jest jednak to, że zwolnienie z CIT będzie miało zastosowanie tylko wówczas, gdy środki pieniężne zostaną przeznaczone i wydatkowane na cele statutowe (również w dalszej kolejności).

– Wydatkowanie ich na remont lokalu, który będzie wykorzystywany na cele działalności gospodarczej (tj. w celu osiągania dochodów z najmu) – spowoduje utratę prawa do zwolnienia – stwierdza Anna Pikulska.

Jednocześnie jednak fakt, że dochód z najmu zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe, spowoduje, że to ten dochód (tj. dochód z najmu) będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.